Върни се горе

Относно: приемането от Министерски съвет на промени в Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ  Д-Р НАЙДЕНОВА, ПРОФ. БЪЧВАРОВА И Г-Н  ПЕНЕВ,

 

Необходимостта от промяна на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води бе установена в хода на  стартирала в края на м. август 2014 г. процедура по пилотно запитване от Европейската Комисия, Генерална Дирекция „Здравеопазване и политика на потребителя“, касаещо бутилирането на изворна и по конкретно прилагането на чл. 8 параграф 2 на Директива 2009/54/ЕО относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурална минерална вода. 

В хода на процедурата българската страна прие констатациите на EК, че има  известна неточност при транспониране на директивата в националното законодателство по отношение на понятието „извор“ и прилагането във връзка с това на принципа „един извор едно търговско наименование по отношение изворните води“ и пое ангажимент за изменение на наредбата, като бе проведена и среща в Брюксел с отговорната дирекция на ЕК за уточняване на позициите.

Във връзка с изпълнение на тази мярка със Заповед № Р-152 от 06.07.2015г. на министър-председателя, бе създадена междуведомствена работна група с представители на Министерски съвет, Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката, Министерство на земеделието и храните, Комисията за защита на потребителите и Патентното ведомство на Република България. Работната група имаше за задача да разработи и предложи проекти за изменение и допълнение не само на наредбата за бутилираните води, но и на всички други нормативни актове, регулиращи сектора на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейна употреба, като Закона за храните, Закона за водите, актове в областта на патентното право, марките и географските означения, защита на потребителите и др., които да дадат достатъчно законодателни гаранции за спазване на принципа един извор едно търговско наименование.

Междувременно към Министерство на земеделието и храните е създадена друга междуведомствена работна група за изработване на предложение за изцяло нов Закон за храните, който също имаше пряко отношение към регулацията в областта на бутилираните води (които са вид храна, съгласно европейското и национално законодателство).

В тази връзка и след като направи анализ на цялото законодателство, регулиращи сектора на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейна употреба,  работната група взе решение, че измененията и допълненията на горепосочената наредба следва да се извършат след приемане и обнародване на новия Закон за храните.

Към момента в Народното събрание се разглежда предложения от МС проект на нов Закон за храните. В проекта са предвидени разпоредби, имащи отношение към регламентиране на обществените отношения в областта на разрешаването, производството и предлагането на пазара на бутилирани води. 

След приемането и обнародването на новия Закон за храните и съответните текстове, по отношение бутилираните води ще бъде възможно да бъдат направени промени в подзаконовите нормативни актове, включително и в Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води.    

По искане на ЕК всички законови и подзаконови нормативни актове и правни текстове ще  бъдат предоставени на службите на Комисията непосредствено след тяхното приемане и публикуването им в Държавен вестник.

Сподели в: