Върни се горе

Относно: Мерки по отношение състоянието на Център за спешна медицинска помощ Перник.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАДИМИРОВ,

Както и Вие казахте на територията на област Перник към Центъра за спешна медицинска помощ Перник  има  Филиали за спешна медицинска помощ /ФСМП/ и в общините Радомир, Земен, Брезник и Трън.

 Филиалът за спешна медицинска помощ  е структура , която осъществява непрекъсната денонощна дейност. Броят, разположението, типът и капацитетът на разкритите филиали се определят съобразно Националната здравна карта и Правилника за устройството и дейността на ЦСМП.

За оказване на спешна медицинска помощ ЦСМП Перник  е структуриран с 8 мобилни медицински екипа, един транспортен и 4 стационарни екипа. Към центъра е структурирана и Районна координационна централа, която осъществява оперативно ръководство по оказване на спешна медицинска помощ посредством:

  • неограничен, непрекъснат, унифициран и улеснен телекомуникационен достъп до системата за спешна медицинска помощ;
  • телекомуникационен триаж и комуникация с лица, потърсили системата на спешна мединска помощ;
  • диспечерска дейност;
  • медицински контрол;
  • приоритетен екипен триаж;

ЦСМП Перник  е оборудван с 15 броя линейки, с които се изпълняват спешните повиквания  закупени през 2008 г. – 3 броя, 2009 г. – 4 броя и 2015 г. – 2 броя. Заедно с линейките е закупено и медицинско оборудване за самите автомобили и за помещенията, в които работят стационарните екипи, отговарящо на всички стандартни изисквания за времето на закупуване.

Средната натовареност на мобилните екипи през 2017 г. се движи средно между 1,5 до 4,5  повиквания на работна смяна / ФСМП Перник – 4 - 4,5 повиквания; ФСМП Радомир – около 4 повиквания; Филиалите в Земен,  Брезник и Трън - около 1,5 –  2 броя на работна смяна/.

От представената натовареност през 2017 г. е видно, че ЦСМП Перник със своята структура е в състояние да изпълнява задълженията си по оказване на спешна медицинска помощ на населението от областта.

                

Господин Владимиров,

Отчитайки, че сградния  фонд, транспортния състав и медицинското оборудване в центровете  и филиалите за СМП в страната във времето са сериозно  амортизирани  и определяйки  развитието на спешната медицинска помощ като  основен приоритет в работата,  Министерството на здравеопазването предвижда  изпълнението на голям инвестиционен проект  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“  с основна цел обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна с общ бюджет 163 502 132,68 лева.

Дейностите ще обхванат спешните отделения на 34 лечебни заведения, 27 центъра за спешна медицинска помощ  и разкритите към тях 204 филиали и изнесени екипи за спешна медицинска помощ,  в т. ч. е и ЦСМП Перник и неговите филиали за спешна медицинска помощ.

Сподели в: