Върни се горе

ОТНОСНО: МБАЛ „Д-р Киро Попов” Карлово  ЕООД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Д-Р НАЙДЕНОВА И Г-ЖО НАЧЕВА,

 

МБАЛ „Д-р Киро Попов” Карлово” ЕООД е общинско дружество. Оперативното му управление е отговорност на неговия управител,  а упражняващ правата на едноличния собственик на капитала е  Общински съвет - Карлово.

По отношение на ескалиралото напрежение между персонала на лечебното заведение и подадените 17 оставки през месец септември т.г., получихме потвърждение, че е постигната договореност с Председателя на Общински съвет - Карлово за увеличение на възнагражденията на специалистите по здравни грижи с близо 30%, считано от 01.10.2019 година.  

В резултат на постигнатата договореност, всички подадени заявления от медицинските специалисти за прекратяване на трудовите   им  правоотношения  са   оттеглени  и  към   настоящия момент няма напрежение и протести от страна на работещите в МБАЛ „Д-р Киро Попов”- Карлово.

С оглед очакваното нарастване на средствата за болнична помощ по проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. и респективно увеличаване на приходите на болницата  за дейността по договор с НЗОК, както и предвиденото увеличение на минималната работна заплата за следващата година, управителят на лечебното заведение планира следващо увеличение на възнагражденията на персонала, считано от 01.01.2020 г., така че болницата да привлече млади лекари и специалисти по здравни грижи и да повиши качеството на здравните услуги.

Също така получихме и уверението на управителя на лечебното заведение, че са спазени методическите насоки на Министерството на здравеопазването за образуването на разходите за персонал в държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ, както и препоръчителното съотношение между основните работни заплати за лекар, специалист по здравни грижи и санитар, без това да води до затруднение на обслужването на текущите задължения или да влошава финансовото състояние на лечебното заведение.

С въвеждането на Наредба 5 от 17.06.2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, считано от трето тримесечие на 2019 г., Министерството на здравеопазването започна да проследява по ключови показатели не само държавните болници, но и болниците с общинско участие в капитала. Очакваме въведените от нас мерки за стриктно наблюдение на финансовите резултати и резултатите от дейността да доведат до подобряване на финансовата дисциплина и оптимизиране на разходите на лечебните заведения за болнична помощ и да се осигурят възможности за повишаване на възнагражденията на медицинските специалисти.

В заключение Ви уверявам, че екипа на Министерството на здравеопазването прави всичко възможно да бъдат гарантирани справедливи и прозрачни процедури при определяне на възнагражденията на медицинските специалисти, създадени са необходимите нормативни условия за това. Всички усилия са насочени към постигане на баланс между финансовите възможности на лечебните заведения и нивата на възнагражденията на персонала, но министърът на здравеопазването не може да определя едностранно размера на възнагражденията и условията по индивидуалните трудовите договори на работещите в лечебните заведения за болнична помощ.

Изразявам увереност, че Община Карлово също ще бъде съпричастна и подкрепяща, за да могат работещите в МБАЛ „Д-р Киро Попов” Карлово да получават адекватни възнаграждения през 2020 година.

Сподели в: