Върни се горе

Относно: Условията на труд и заплащане в системата на медицинската експертиза

                                  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,

 

Част от промените в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (Правилника), са свързани със създаване на по-добра организация на работата на органите на медицинската експертиза, която има за цел да ги улесни, да систематизира в електронен вид и да направи достъпна цялата налична документация и информация, свързана с освидетелстването на лицата, както и да намали административната тяжест в процедурите по освидетелстване и обжалване.

Още с промяната на Правилника през август 2018 г. се даде възможност ТЕЛК да се произнасят само въз основа на наличната документация, когато тя обективизира напълно степента на увреждане и функционалния дефицит на заболелия орган и/или система, без лицето да се призовава за явяване пред експертната комисия за извършване на клиничен преглед. Освен, че намалява административната тяжест за лицата с увреждания, това улеснява и самите ТЕЛК, като обезсмисля задължителното участие в тях на лекар със специалност по профила на заболяването, след като съществена за правилната оценка е предварителната и изчерпателна подготовка на медицинската документация.

Важно е да отбележа също така, че практиката до приемането на изискването за участие в експертизата на лекар по профила на заболяването, въведена през август 2018 г. е дългогодишна и не доказва наличие на проблеми при освидетелстването на лицата. Именно по тази причина считам, че отпадането на изискването за участие в съставите на ТЕЛК на специалисти по всички профили на заболяванията не само не влошава работата на комисиите, но и оптимизира изискванията към тяхното окомплектоване в съответствие на потребностите и възможностите.

Относно финансирането на дейността на ТЕЛК, формиране на възнаграждението на работещите в тях, условията на труд и организацията на работа, мога да кажа следното:

Териториалните експертни лекарски комисии са структурни звена към съответните лечебни заведения, които се създават по Търговския закон и получават разрешение за дейност по Закона за лечебните заведения. Като такива, работещите в ТЕЛК получават за медико-експертната си дейност възнаграждения, определени от ръководството на съответното лечебно заведение.

Съществената промяна в Закона за здравето, която даде възможност на лекарите от съставите на ТЕЛК, да упражняват същевременно пълноценно и медицинската си професия, като извършват и диагностично-лечебна дейност в лечебното заведение, в което работят, допринася за формиране на по-големи възнаграждения, от повече от един източник.

Във връзка с казаното по-горе считам, че МЗ направи необходимите нормативни промени, които гарантират както по-добри условия на труд, така и по-добро заплащане на лекарите в системата на медицинската експертиза, като не се предвиждат други промени в тази насока.

Регионалните здравни инспекции, към които са структурирани регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ) са орган на държавната администрация и като такива се подчиняват на съответните нормативни актове, включително на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Предвидените средства в проекта за 2020 г. за персонал са увеличени спрямо бюджета за 2019 г. с 36,1 млн. лв. В проекта на бюджет за 2020 г. е отразено увеличението на размера на минималната работна заплата и свързаните с това осигурителни вноски, както и  средства за повишаване на разходите за персонал в съответствие с държавната политика за повишаване на доходите на заетите в бюджетната сфера през 2020 г.  В тази сума се включват и средствата за увеличение на възнагражденията на работещите в системата на спешната медицинска помощ, в съответствие с приетата от МС „Концепция за развитие на спешната помощ в Република България  2014-2020 г.“.

Сподели в: