Върни се горе

Относно: система за регистри на пациенти с различни заболявания

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ,

 

Интеграцията между системите и регистрите на основните участници в системата на здравеопазването и обвързаността между тях е от изключителна важност за подобряването на дейностите по организация, контрол, планиране и прогнозиране на процесите в здравеопазването. Чрез създаването на единна интегрирана информационна система ще се осигури събиране на достоверна и всеобхватна статистическа и оперативна информация, която ще подмогне всички процеси по управление и вземането на оперативни и стратегически решения.

Системата би спомогнала в частност реализирането и осъществяването и на процесите по оценка на здравните технологии и проследяване на ефекта от проведената терапия при пациентите.

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.   са извършени промени в редица законови разпоредби в областта на здравеопазването с цел постигане на финансова и организационна ефективност.

С въведения с тези промени чл. 28 г от Закона за здравето се създава Национална здравноинформационна система, която се администрира и поддържа от МЗ и в която ще се събира, обработва и съхранява информация за здравното състояние на населението чрез създаване и поддържане на електронен здравен запис на всеки гражданин.

Информационната система ще включва електронните здравни записи на гражданите и всички регистри, информационни бази от данни и системи, за които е предвидено в нормативен акт, че се водят от Министерството на здравеопазването и неговите второстепенни разпоредители с бюджет, от лечебни и здравни заведения, от Националната здравноосигурителна каса и от застрахователните дружества, лицензирани по т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква "А" на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

За създаването и поддържането на електронните здравни записи на гражданите лечебните и здравните заведения ще подават информация в МЗ, като видът на информацията, начинът на нейното предоставяне, както и условията и редът за предоставянето, а също и условията и редът за водене на регистрите, информационните бази от данни и системи, включени в Националната здравноинформационна система, ще бъдат определени с наредба на министъра на здравеопазването.

Право на безвъзмезден достъп до Националната здравноинформационна система ще имат 1/ гражданинът – до информацията в неговия електронен здравен запис; 2/ лечебните и здравните заведения и НЗОК при и по повод осъществяване на функциите си; 3/ посочените вече застрахователни дружества и 4/ държавните органи, за които в закон е предвиден достъп до регистри с национално значение.

В изпълнение на националните здравни цели, развитието на електронното здравеопазване и електронното управление в Република България, Министерство на здравеопазването стартира проект финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ за „Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“, със срок за изпълнение на дейностите до 28.12.2019 г.

В рамките на проекта ще бъде изградена Националната здравна информационна система, която ще постави основите за развитието на електронното здравеопазване.

На 12 октомври 2018 г. с мое решение е обявена обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми на три от дейностите, включени в проекта, включваща три обособени позиции“,         а именно:

Обособена позиция № 1 „Избор на изпълнител на       Дейност 5 – Разработка и доработка на необходими регистри за изпълнението на НЗИС“. В изпълнение на дейността трябва да бъдат разработени и внедрени, надградени или интегрирани с НЗИС минимум 35 национални електронни регистри. В изпълнение на дейността ще бъде разработена и внедрена адаптивна уеб базирана информационна система със среда за самостоятелно създаване и управление на регистри от възложителя или упълномощени от него лица в сектор здравеопазване.

Обособена позиция № 2 „Избор на изпълнител на       Дейност 6 – Разработване на подсистема за електронни административни услуги“.

Обособена позиция № 3 „Избор на изпълнител на      Дейност 8 – Изграждане на здравно-информационен портал“.

На 21 ноември 2018 г. е публикувано съобщение за спиране на процедурата във връзка с образувано производство в Комисията за защита на конкуренцията.

Надяваме се компетентните по спора органи да го разрешат при спазване на законовите срокове за това, което да ни даде възможността при благоприятно за Министерството на здравеопазването решение да продължим и финализираме успешно обявената обществена поръчка, която ще осигури съществена част от изграждането на Националната здравно-информационна система.

Сподели в: