Върни се горе

ОТНОСНО: извънредната противоепидемична обстановка и мерките

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГУНЧЕВА,

 

По повод поредицата въпроси по т. 1 от Вашето питане, свързани със статистическите данни за COVID-19, преди всичко бих искала да обърна внимание на факта, че актуалната статистика за заболяемост, хоспитализации, смъртност от COVID-19, както и за процеса на ваксинация срещу заболяването е достъпна за всички желаещи. Данните се публикуват ежедневно на електронната страница на Единния информационен портал за COVID-19 (www.coronavirus.bg), на Портала за отворени данни (https://data.egov.bg) и на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването. Информацията се генерира автоматично, като данните постъпват от сървърите на Информационно обслужване АД, където се намира COVID регистъра.

От началото на пандемията до 11.01.2022 г. 787 178 души са били диагностицирани с COVID-19, като 485 448 от тях са установени с PCR тест и 301 730 - с бърз тест. 211 429 души са били хоспитализирани, а 31 672 души са починали от COVID-19. Регистрираните към 22.12.2021 г. случаи на повторно заразяване са 4 692.

Относно въпросът за това как се установява заразяването, следва да имате предвид, че дефиницията за потвърден случай на COVID-19 е въведена със заповеди на министъра на здравеопазването с оглед задължителната регистрация, съобщаване и отчет на заболяването по реда на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести. От началото на пандемията до 22.12.2020 г. за потвърден случай на COVID-19 се приема всяко лице, отговарящо на лабораторните критерии, а именно: откриване на нуклеинова киселина на SARS-CoV-2 в клинични проби. От 19.11.2021 г. към дефиницията за потвърден случай на COVID-19 са добавя и наличието на антиген на SARS-CoV-2 в клиничните проби. Съгласно заповедта, регионалната здравна инспекция, на територията на която е открит случай на COVID-19, предприема действия по проучване на заболелия и изолация, определяне на неговите контактни лица и поставянето им под карантина, създаване на организация за тяхното медицинско наблюдение и лабораторно изследване (по преценка), въвеждане и контролиране на противоепидемични мерки в огнището и лечебните заведения.

Статистически данни за общия брой извършени аутопсии се събират и обобщават от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) въз основа на годишни отчети на лечебните заведения за болнична помощ. Отчетите не съдържат информация за установената по време на аутопсия причина за смъртта, а само за общия брой извършени аутопсии. По данни на НЦОЗА, през 2020 г. в страната са извършени общо 3 645 аутопсии на починали от различни заболявания. Данните за 2021 г. се обработват и ще бъдат публикувани през м. юни 2022 г.

Относно първия от поредицата въпроси по т. 2 от Вашето запитване, беше изискана информация от НЗОК. По данни на НЗОК, от март 2020 г. до 30.12.2021 г. са одобрени за плащане средства в размер на 236 818 376 лв. за болнична медицинска помощ по клинични пътеки за лечение на COVID-19.

Във връзка с въпроса по т. 2 относно причината Световната здравна организация да издаде специални указания за отчитане на смъртността от COVID-19, следва да се обърнете към д-р Скендер Сила, който има правомощия да представлява  организацията в България.

Относно въпросът за начините за установяване на причина за смърт следва имате предвид, че правилата и инструкциите за кодиране на заболеваемостта и смъртността в медицинската и медико-статистическата документация са посочени в Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия (МКБ 10). Прилагането на МКБ-10 в България е регламентирано в Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури. С наредбата е утвърден и образец на „съобщение за смърт“, в което се посочват определената като основна причина (заболяване) и наличието на придружаващи причини, ако има такива.

Във връзка с последните два въпроса по т. 2 от Вашето запитване, беше изискана информация от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), която е компетентният орган за контрол върху дейността на лечебните заведения, на медицинските дейности и на качеството на медицинската помощ. По данни на ИАМН, в регистъра за проверките на агенцията не е установено наличие на данни за случаи, при които близки на починали лица са били принуждавани да се съгласят починалият им роднина да е отчетен като болен от COVID-19 или на опити починали от други заболявания да бъдат отчитани като починали или болни от COVID-19.

Сподели в: