Върни се горе

Относно: Информация за здравното състояние и смъртността в град Стара Загора и общината за периода от януари 2018 г. до момента

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,

 

В Министерство на здравеопазването не е постъпвало искане относно предоставяне на данни или потвърждаване достоверността на данни за заболеваемост и смъртност в разглежданите в доклада на Европейски алианс за обществено здраве градове на страната. В тази връзка и в контекста на Вашия въпрос Ви уведомявам, че Министерство на здравеопазването не е предоставяло данни на авторите на проучването по отношение заболеваемост и смъртност за какъвто и да е период от време.

По отношение на действащата правна рамка на национално ниво със Закона за чистотата на атмосферния въздух се уреждат условията, реда и начина за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. В съответствие с разпоредбите на същия  Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ провежда държавната политика по опазване чистотата на атмосферния въздух за осигуряване на устойчиво развитие, а общинските органи и регионалните инспекции по околната среда и водите осъществяват контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на тяхната територия.

Съгласно чл. 20, ал. 1 от закона, качеството на атмосферния въздух се следи чрез националната система /на МОСВ/ за наблюдение, контрол и информация върху състоянието на околната среда.  

Изпълнителната агенция по околна среда обработва и докладва информацията за качеството на атмосферния въздух в страната до Европейската агенция по околна среда, Европейската комисия и други международни институции.

В тази връзка подробна информация за качеството на атмосферния въздух в страната през 2018 г. се съдържа в Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2018 г., публикуван на Интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда.

От гореизложеното е видно, че МЗ не е компетентния орган, който да изрази становище относно изнесените, в доклада на Европейски алианс за обществено здраве, данни за качеството на атмосферния въздух, въз основа на които са направени заключения за приноса на замърсения въздух към нивото на смъртност в посочените региони.

По отношение качеството на атмосферния въздух и влиянието му върху човешкото здраве, обаче, изразяваме следното принципно становище:

Замърсяването на въздуха безспорно вреди на човешкото здраве и на околната среда. В Европа емисиите на много замърсители на въздуха спаднаха значително през последните десетилетия, което доведе до подобрено качество на въздуха в целия район. Въпреки това концентрациите на някои замърсители на въздуха са все още прекалено високи и проблемите с качеството на въздуха остават. Значителна част от населението на Европа живее в зони, по-специално в големите градове, където се наблюдава превишаване на допустимите норми за качеството на въздуха, което създава сериозни рискове за здравето. По всеобщо признание днес праховите частици, азотния диоксид и озонът в близост до земната повърхност са трите замърсители, които засягат в най-голяма степен човешкото здраве. Ето защо Министерство на здравеопазването, чрез провеждане на различни политики, винаги е подкрепяло и ще продължи да подкрепя усилията на компетентните органи на национално и регионално ниво за подобряване качеството на атмосферния въздух.

Независимо от горното не трябва да забравяме, че замърсяването на въздуха може да бъде обективна причина за повишаване на заболеваемостта, но върху степента ѝ оказват влияние също така фактори като качеството на жизнената среда, ниво на жизнен стандарт, стил на живот, индивидуалните характеристики и др. В тази връзка обръщаме внимание, че всички фактори на околната и жизнената среда и поведенческите фактори са взаимнообвързани и следва да се разглеждат заедно при оценка на тяхното влияние върху здравния статус на населението.

По отношение истинността на изнесените в доклада данни относно заболеваемостта и смъртността в град Стара Загора и общината сме изискали информация от структурите на Министерство на здравеопазването, които обобщават тази информация на национално ниво. Получените данни ще Ви предоставим в писмен вид.

Сподели в: