Върни се горе

Относно: преминаването на онлайн обучение на част от училищата

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР МИХАЙЛОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка с мои заповеди са въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България, които касаят общи противоепидемични мерки, временна забрана за влизането на територията на страната, ограничителни мерки по отношение на различни образователни, спортни, научни и културни дейности и мероприятия, свързани със струпване на хора и др., като при промяна на епидемичната обстановка с предложение на Главния държавен здравен инспектор, въведените мерки могат да се допълват или променят с оглед овладяването на епидемичното разпространение на COVID-19, защитата здравето на населението и минимизиране неблагополучията от настъпилата криза.

Към датата на издаване на моя заповед № РД-01-626 от 27.10. 2020 г., с която се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. епидемичната обстановка, свързана с COVID-19 на територията на България се характеризира с непрекъснато нарастващи показатели за епидемично разпространение, в т.ч. на 14-дневната заболямеост, която на  национално ниво, а и в повечето области на страната надхвърли 120 на 100 000 население, на броя на хоспитализираните, вкл. и на пациентите, изискващи интензивно лечение, на броя на починалите от COVID-19 лица и други, като тази тенденция се наблюдава и към настоящия момент.

Развитието на епидемичната ситуация в България сочи, че се наблюдава съществена ескалация в интензивността на епидемичното разпространение. Най-засегнати от новия коронавирус са лицата в млада и активна възраст, като е регистриран подем в заболяемостта при учениците в гимназиален курс (15-19 г.) и в прогимназиален курс (10-14 г.).

Предвид гореизложеното и наличните научни данни, че при децата COVID-19 може да протече асимптомно, с лека или с нетипична клинична проява, е въведена конкретната мярка за прекъсване механизма на предаване на инфекцията, ограничаване възможността за последващо заразяване на контактни лица сред педагогически и непедагогически персонал, в семейна среда и др. и свързаното с това възникване на заболяване и тежко протичане при възрастни лица с придружаващи хронични заболявания и над 60-годишна възраст. Мярката цели и забавяне развитието и интензивността на пандемията и свързаните с това негативни последици за общественото здраве и живот.

Обръщам внимание, че преустановяването на учебния процес за училищата е мярка, която е прилагана и до този момент в страната с цел овладяване на инфекции с епидемичен потенциал, предавани по въздушно-капков път, какъвто е например сезонния грип.

С чл. 105, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищно образование е предвидено, когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в училището е преустановен, дните да са учебни, ако са създадени условия за обучение на учениците от разстояние в електронна среда.

Успоредно са въведени и други ограничителни мерки по отношение събирания на хора и спазване на физическа дистанция. Продължава да е в сила и разпоредбата за задължително носене на маски на закрито и на открито.

С оглед изпълнение на противоепидемичните мерки е създаден ред за провеждане на контрол по спазването им, определен с мои заповеди, в който участие следва да вземат всички компетентни ведомства, общини, министерства.  

Също така считаме, че за успешно справяне с пандемията от COVID-19 е необходима споделена отговорност и съпричастност от всеки член на нашето общество. Само с общи усилия ще може да се справим с настоящото изпитание и да излезем по-силни и отговорни.

Сподели в: