Върни се горе

Относно: две национални програми – ХИВ и сексуално предавани инфекции и туберкулоза

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН БУДИНОВ

 

По първия поставен от Вас въпрос /Кога ще бъдат  приети новите национални програми за ХИВ и туберкулоза за периода 2021-2025 г., какви са основните приоритети в тях и как са обезпечени в бюджет 2021г.?/: 

Със Заповед № РД-02-119/ 16.10.2020 г. на министъра на здравеопазването е сформирана междуведомствена работна група за изготвяне на проект на нова Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и Сексуално предавани инфекции /СПИ/ в Република България за периода      2021-2025г.

В проекта на бюджет на Министерство на здравеопазването за 2021 г. са предвидени 3 163 000 лв. Същите средства са предвидени и в Приоритет 12 „Здраве и спорт“ в Националната програма за развитие на    България 2030 година.

Основната цел на новата Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ е задържане на ниско разпространение на ХИВ – инфекцията в България.

Честотата на новорегистрираните случай с ХИВ инфекция на 100 000 души население в страните от ЕС и ЕИП през 2018 г. е 5.1, за България показателят е 4.4, т.е. страната ни е с по-ниско разпространение на ХИВ сред страните от ЕС и ЕИП.

Със Заповед № РД-02-120/ 16.10.2020 г. на министъра на здравеопазването е сформирана междуведомствена работна група, която да изготви проект на нова Национална програма за превенция и контрол на туберкулоза в Р. България за периода 2021-2025 г. В проекта на бюджет на Министерство на здравеопазването за 2021 г. са предвидени 3 119 000 лв. Същите средства са предвидени и в Приоритет 12 „Здраве и спорт“ в Националната програма за развитие на България 2030 г.

Основният приоритет на новата Национална програма за превенция и контрол на туберкулоза ще е насочен към намаляване на заболяваемостта от туберкулоза в страната и достигане на средните стойности за Европейския съюз. В България е налице трайна тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза - от 38,5 на 100 000 население през 2008 г. до 18,4 на 100 000 души през 2019 г.

Съгласно горецитираните заповеди срокът за изготвяне на двете програми е 28.02. 2021 г. С приемането им ще се гарантира устойчивост на постигнатите резултати в борбата с тези заболявания в страната, като няма да има прекъсване в осигуряване на безплатна диагностика и лечение на пациентите с ХИВ и туберкулоза, тъй като действащите договори и стартиралите процедури през 2020 г. ще задоволят нуждите от диагностикуми и консумативи до провеждането на процедурите през 2021 г.

По втория поставен от Вас въпрос / Кога в най- големите области на страната - София- град, Варна, Пловдив, Бургас, ще има дейности за превенция и контрол на ХИВ сред най- приоритетните целеви групи и как ще бъдат обезпечени?/:

Със заповед на министъра на здравеопазването е създадена  работна група  за изготвяне на техническа документация за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на дейности по превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции сред рисковите групи, във връзка с изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Република България за 2020 г.” В обхвата на обществената поръчка ще бъдат включени рисковите групи: лица, инжекционно употребяващи наркотици; мъже, които правят секс с мъже; хората, живеещи с ХИВ и лица, предлагащи сексуални услуги и за областите         София- град, Варна, Пловдив и  Бургас.

Процедурата е на стойност 854 900 лв.

В момента тече процедура на изпълнители на дейности по превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции сред рисковите групи за 22 области на страната.

Сподели в: