Върни се горе

Относно:  СБАЛББ-Сливен /в ликвидация/

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛЕВ,

           

Министерство на здравеопазването предприе действия  за смяна  и избор на нов ликвидатор на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен” ЕООД /в ликвидация/, с цел ускоряване и успешно довършване на ликвидационния процес. Новият ликвидатор е вписан по партидата на дружеството в търговския регистър на 29.01.2020г.

СБАЛББ Сливен / в ликвидация/ е собственик на 38 бр. сгради, разположени в имот с идентификатор 67338.530.35. Налице са действия от страна на Община Сливен по обследване и издаване на предписания за сградите, тъй като същите са в лошо състояние поради липсата на средства в дружеството за стопанисването им и поради това, че процесът на ликвидация продължава в един значителен период. Предписани са и действия за консервиране на основната болнична сграда, която има статут на недвижима културна ценност. За възстановяването и укрепването на сградата са необходими значителни средства. Сградата е собственост на лечебното заведение и Министерство на здравеопазването не предоставя целеви капиталови средства по смисъла на чл.100 от ЗЛЗ на дружества, неосъществяващи лечебна дейност. Поради тази причина, остава като възможност  дружеството да се разпореди с основната болнична сграда, чрез допустимите форми за прехвърляне на собствеността върху нея на друг субект. Същата е културна ценност от местно значение и поддържането й като такава не е във възможностите на лечебното заведение, което е в процедура по ликвидация и не разполага с парични средства. По информация от ликвидатора на дружеството е налице заявен инвестиционен интерес към тази сграда. Очаква се от него да бъдат предприети необходимите действия за реализиране на съответната законоустановена процедура. 

Теренът, върху който са разположени сградите на лечебното заведение не е собственост на дружеството, а е държавна собственост и се управлява от областния управител на Област Сливен. Последният е предприел действия за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план - плана за регулация /ПУП-ПР/ с цел разделянето на имота, обособяването на по-голям брой урегулирани поземлени имоти /УПИ/ и смяна на предназначението им от „за болничен комплекс“ в по-общо отреждане, позволяващо обществено обслужващи дейности и жилищно строителство. При проверката от РЗИ Сливен е установено, че в дворното място,  прилежащо към територията на СБАЛББ Сливен /в ликвидация/, са налични множество ями с неизвестна форма, конструкция и използвани материали за изграждането им, в които в миналото са загробвани опасни отпадъци (биологични материали и др.).

В тази връзка, преди стартиране на процедура по изменение на действащия ПУП в частта План за регулация и обособяване на нови УПИ е изискана експертна оценка на състоянието на терена и оценка на риска за хората и околната среда при извършване на дейности на посочения терен. По искане на Министерство на здравеопазването е изготвено становище от Националната референтна лаборатория „Особено опасни бактериални инфекции“ към Националния център по заразни и паразитни болести, за което ще бъдат информирани съответните длъжностни лица и което ще бъде взето предвид при формиране на становището на министъра на здравеопазването по чл.134, ал.9 във връзка с  чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията.

Сподели в: