Върни се горе

Относно: Действията на Министерството на здравеопазването за спасяването на Многопрофилна болница за активно лечение " Христо Ботев " гр. Враца и възможностите за оказване на регламентирана държавна помощ на лечебното заведение

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОГДАНОВ,

Възможните източници за финансиране на лечебните заведения за болнична помощ са нормативно определени в чл. 96 и чл. 97 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ при ограничението, посочено в чл. 3, ал. 4 от ЗЛЗ, а именно: забрана за осъществяване на търговски сделки, освен за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите. Основните източници на финансиране са от НЗОК – за дейности, извършвани по реда на Закона за здравното осигуряване и от МЗ – за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, както и за изпълнение на национални програми и проекти.

За 2019 г. болницата във Враца  ще получи по линия на договора с НЗОК близо 900 хил. лв. повече в сравнение с 2018 г., а  увеличението на  субсидията от МЗ, по реда на Наредба № 3/2019 г. за субсидиране на дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване е 141 хил. лв. Сумарно финансовите средства, с които болницата във Враца ще извършва медицинска дейност през 2019 г. са увеличени с 1 039,4 хил. лв., спрямо 2018 г., което значително ще подобри финансовото състояние на лечебното заведение.

В съответствие с чл. 100 от ЗЛЗ, с цел подпомагането и поддържането на инфраструктурата на лечебните заведения, в т.ч. строителство, поддръжка, ремонти и закупуване на апаратура, държавата и общините отпускат целеви средства за капиталови разходи, като с размера на усвоените такива се увеличава капитала на съответното търговско дружество.

Средствата за капиталови разходи имат за цел да осигурят необходимата инфраструктура за осъществяване на болнична помощ в публичните лечебни заведения.

          По този ред, в рамките на предвидените за тази цел капиталови разходи по бюджета на МЗ за 2019 г. за МБАЛ „Христо Ботев“ гр. Враца са предвидени средства в размер на 529 500 лв., разпределени както следва:

 • Ремонт на помещение за ангиограф- 59 500 лв.

 • Закупуване на хемодиализни апарати и хемодиализни кресла – 150 000 лв.

 • Ремонт и реконструкция на АГ отделение – 280 000 лв.

 • Закупуване на задължително минимално оборудване на съдебномедицинско отделение –000 лв.

  Държавната политика в областта на здравеопазването предвижда и други действия за подпомагане на лечебните заведения за болнична помощ, вкл. и МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца, резултат от което е приетото на 10.04.2019 г. Постановление за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването.

  С проекта на постановление се предвижда  лечебните заведения да получат увеличение на субсидията за дейностите, които извършват за да са в състояние да осигурят равнопоставен достъп до медицинска помощ. Ще се създадат предпоставки и ред за контрол върху разходването на средствата, предоставени с постановлението, а с наредба на министъра на здравеопазването ще се определят условия и ред за финансово управление на лечебните заведения, с което се цели подобряване на финансовата дисциплина в лечебните заведения за болнична помощ.  Ще бъде финализирана работата по методиката за формиране разпределението на разходите за персонал. По този начин от една страна ще се повиши ефективността на разходването на средствата за болниците, а от друга  ще бъде осигурена възможност за увеличаване на работните заплати на медицинския персонал.

  Изразявам увереност, че до края на 2019 г. ефектът от всички досега предприети действия ще доведе до финансово стабилизиране на  публичните лечебни заведения, вкл. и на МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца.

   

   

   

Сподели в: