Върни се горе

Относно: Oкомплектоване с персонал на ЦСМП - Ловеч и неговите филиали

                        

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ДОКТОР НАЙДЕНОВА,

 

В Правилника за устройство и дейността на Център за спешна медицинска помощ са посочени  видовете екипи, които осъществяват дейност в ЦСМП, а именно:

- Стационарни екипи / стационарни диспечерски екипи в районните координационни централи и  стационарни спешни екипи във филиалите за спешна медицинска помощ/ и

- Мобилни спешни екипи / реанимационни;  лекарски;  долекарски и домедицински екипи/.

Видовете стационарни екипи и мобилни спешни екипи, техните основни професионални дейности и състав се определят съгласно медицински стандарт "Спешна медицина".

Стационарни спешни екипи могат да се сформират само във филиали, на чиято територия не е разкрито спешно отделение. Същите  оказват спешна медицинска помощ на лица, потърсили я сами на територията на филиала.

Във Филиал за спешна медицинска помощ тип стационарен (ФСМПС) се осъществяват дейности по медицински триаж, преглед, диагностика, лечение, наблюдение и амбулаторна дейност при спешни пациенти в условията на краткосрочен престой до 24 часа. Дейността му се осигурява от стационарен спешен екип с минимален брой  и състав по професионална компетентност на членовете на екипа - трима, един от които е лекар – ръководител на екипа, а другите членове на екипа могат да бъдат специалист по здравни грижи (1) и помощен персонал – санитар (1) съгласно изискванията на стандарт „Спешна медицина“.

По отношение на въпроса Ви д-р Найденова за окомплектоването с персонал на ЦСМП-Ловеч, Ви информирам, че по щат лекарите са 67, медицинските специалисти -73 и шофьори -77.

Към момента   в ЦСМП - Ловеч  са заети  58  щата  за  лекари   в            т. ч.: 44,5 лекари на лекарска длъжност и 13,5 медицински специалисти /фелдшери/ на лекарска длъжност /свободни – щатни длъжности/;             71 щата за медицински специалисти /свободни 2 щатни длъжности/ и      77 щата за шофьори.

Към 30.11.2020г. свободните длъжности са както следва:

              ФСМП - Ловеч -     4,5 лекарска;

              ФСМП - Троян -     3,5 лекарска и 0,5 мед. специалист;

              ФСМП - Тетевен  - 0,5 лекарска и 0,5 мед. специалист;

              ФСМП - Луковит - 0,5 лекарска;

              ФСМП - Летница -  1 мед. специалист.

За да бъдат окомплектовани екипите и предвид епидемиологичната обстановка, медицинският персонал полага извънреден труд, съгласно Кодекса на труда, на щата на свободните бройки.

С оглед изпълнение на изискванията на медицински стандарт ,,Спешна медицина“ и необходимостта от спазване на чл.5 от Правилника за устройство и дейността на Център за спешна медицинска помощ,  във ФСМПС I тип /Троян, Тетевен, Луковит/ е назначен по               1 санитар по ПМС 66 /общо 3 броя/, както и са сключени допълнително граждански договори с лица като ,,хигиенисти“ за тези ФСМП също по 1 брой.

В ситуация на епидемична обстановка ЦСМП-Ловеч полага всички усилия за спазване изискванията на  медицински стандарт ,,Спешна медицина“ и Правилника за устройство и дейността на Център за спешна медицинска помощ и за изпълнение на основната си дейност - оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.

Сподели в: