Върни се горе

Относно: Участието на службите по трудова медицина при обявено извънредно положение или обявена епидемична обстановка

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЙДЕНОВА,

 

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) задължението за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е на работодателя. Като оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите, в съответствие с оценката на риска същият планира и прилага превантивни мерки, създава необходимата организация за осъществяване на наблюдението и контрола по изпълнението на планираните мерки. Част от тези задължения включват и осигуряването на обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина.

Службите по трудова медицина (СТМ) са звена само с превантивни функции. Съгласно нормативната уредба СТМ консултират и подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, предлагат мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск, оценяват ефикасността на предприетите от работодателя мерки, разработват, организират и провеждат обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители, дават индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа.

Във връзка със съотносимата нормативна уредба и с цел подпомагане усилията на работодателите по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в условията на обявената от Световната здравна организация пандемия, Министерство на здравеопазването още през месец март 2020 г., изпрати до национално представените работодателски организации своите препоръки, съобразени с насоките на СЗО, за мерките които, следва да бъдат прилагани от страна на работодателите за ограничаване разпространението на COVID-19.

Препоръки за работодателите с цел подготовка на работното място в условия на епидемично разпространение на COVID-19, в т.ч. и препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес и алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19 са публикувани на интернет страницата на министерството, като същите периодически са актуализирани.

Същите са изцяло съобразени с регламентираните в ЗЗБУТ права и задължения на работодателите и функциите и задачите на службите по трудова медицина по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

В допълнение, със заповеди на министъра на здравеопазването, които се актуализират периодично, в зависимост от епидемичната обстановка в страната са въведени и общи противоепидемични мерки за работните помещения, организация на работния процес, осигуряване на лични предпазни средства и др. Противоепидемичните мерки по тези заповеди са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, включително и тези, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер.

Пандемията от COVID-19 наложи предприемането на редица мерки за прекъсване механизма на предаване на инфекцията, намаляване броя на заразените и тежко боледуващите лица. С цел свеждане до минимум риска от заразяване с COVID-19 на работното място, засилени противоепидемични мерки бяха длъжни да предприемат и всички работодатели. В тази връзка е оценена и необходимостта от промяна на Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска. Със заключителните разпоредби на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (обн. ДВ бр. 2020 г.) е направено изменение на Наредба № 5 от 1999 г., според което оценката на риска трябва да се преразглежда освен по преценка на работодателя и по предписание на контролните органи и при извънредна епидемична обстановка. Следва да се има предвид, че при оценката на риска активно участват службите по трудова медицина.

Видно от гореизложеното в действащата нормативна уредба ясно са регламентирани задълженията на работодателите по осигуряването на здраве и безопасност при работа, извършването на оценка на риска и участието на службите по трудова медицина, в т.ч. и при епидемична обстановка.

Сподели в: