Върни се горе

Относно: мерки за опазване здравето и живота на актьорите в условията на епидемията от COVID-19

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-ЖО ЙОТОВА И Г-Н ПОПДИМИТРОВ,

 

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка с мои заповеди са въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България, които касаят общи противоепидемични мерки и ограничителни мерки по отношение на различни дейности, в т.ч. и на културни дейности и мероприятия, при които се предполага събиране на хора и възможност за осъществяване механима на предаване на причинителя на COVID-19 и последващо заболяване на възприемчиви лица.

Към настоящия момент е преустановено провеждането на всички културни мероприятия, като кина, музеи, галерии, сценични прояви и концерти, като изключение се допуска само по отношение на театрите, които могат да работят при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и задължително поставяне на защитни маски за лице.

Предвид задължението по т. IV от заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г., Министерство на културата е изготвило Указания за дейността на държавни културни институти и културни организации с дейности в областта на сценичните изкуства, които са съгласувани от Министерство на здравеопазването. В тях са разписани мерки за защита на служителите като: провеждане на дезинфекция, недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести, спазване на физическа дистанция, осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място; изготвяне на график за провеждане на репетиции, съобразен с противоепидемичните мерки; въвеждане на работа от разстояние за административните звена. В указанията е посочено, че предвид специфичните условия в различните обекти, следва да се разработят конкретни правила за всеки отделен обект, съобразени със специфичните му особености.

За справяне с настоящата пандемия от COVID-19 от изключително значение е прилагането на посочените противоепидемични мерки, като спазване на физическа дистанция и носене на защитна маска както на работното място, така и в обществото в хода на различни социални и лични ангажименти, където отговорността е споделена.

Освен горепосочените основни мерки, с които може да се опази живота и здравето на обществото, в т.ч. и на творците от областта на изпълнителските изкуства е от значение и прилагането на специфична ваксинопрофилактика.

По отношение на прилагането на ваксини срещу COVID-19, правителството на Република България активно се ангажира с процеса по осигуряването на ваксини срещу COVID–19, с крайна цел да ги предложи на цялото население, след като бъдат одобрени, чрез Споразумение, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID–19. Ваксините срещу COVID-19 ще бъдат безплатни за всеки български гражданин и ще се прилагат по желание. Страната има разработен Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, който съдържа ключови компоненти за ваксинацията,    вкл. и конкретно посочени групи от населението.

Сподели в: