Върни се горе

Относно: Отправен въпрос от народния представител Петър Петров, относно болничните условия, при които се лекуват пациенти на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТЪР ПЕТРОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Във връзка с внесен въпрос от народния представител г-н Петър Петров, относно болничните условия, при които се лекуват пациенти на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана, представям на Вашето внимание следната информация:

Изисках подробна информация от ръководството на лечебното заведение за изложените от Вас проблеми, която в синтезиран вид излагам, а именно:

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – гр. Монтана  осъществява дейността си с медицински персонал, отговарящ на медицинските стандарти и съгласно нормативните изисквания. Периодично е проверявана от екипи на РЗИ- Монтана без установени нарушения. Болницата разполага с:

  • 96 лекари  със специалност;
  • 237 специалисти по здравни грижи;
  • 117 друг медицински персонал.

В десет основни клинични отделения има непрекъснати двадесет и четири часови дежурства от медицински екипи – лекар, медицинска сестра, помощен персонал. В останалите звена е подсигурено двадесет и четири часово разположение по спешност от лекар специалист и двадесет и четири часови дежурства от професионалисти по здравни грижи.

В посоченото във въпроса Ви отделение по ушно-носно-гърлени болести на 14.04. и 16.04.2023г. е имало дневен дежурен лекар, а на 15.04.2023г. от 09,30 ч. до 11,30 ч. е присъствал в отделението. В отделението  е извършен основен ремонт на операционна и предстои ремонт на болнични стаи.

През 2022г., с предоставени от министерството средства за капиталови разходи, е извършена основна подмяна на всички вертикални щрангове за чиста вода и канализация в целия основен корпус. Основно са ремонтирани всички бани, тоалетни и сервизни помещения.

От 16.04. до 18.04.2023г. е извършван авариен ремонт на централния водопровод от ВиК – Монтана. Поради това неколкократно е спирана водата.

В последните години е извършен основен ремонт на: Отделение по неонатология; Отделение по акушерство и гинекология; Отделение по инфекциозни болести, изграден е допълнителен Ковид сектор с 14 легла. Направен е основен ремонт на Отделение Психиатрия; Лаборатория по трансфузионна хематология; Отделение по диализно лечение; Отделение по обща клинична патология и Отделение по съдебна медицина. Поставена е антибактериална настилка на операционен блок на лечебното заведение. В Отделение по анестезиология и интензивно лечение, е монтирана централна система за видеонаблюдение и подновена централна система за подаване на медицински газове. В останалите отделения са извършени основни ремонти през периода 2010-2013г. и по-конкретно в Отделение по педиатрия; Отделение по вътрешни болести; Отделение по кардиология; Отделение по нервни болести.

В инвестиционния план на МБАЛ - Монтана АД за 2023 г. са предвидени подмяна на основните захранващи трасета за чиста вода и канализация със средства от бюджета за капиталови разходи на МЗ през 2023 г., и ремонт на общи части със собствени средства.

За периода 2020 – 2022 г. лечебното заведение със собствени средства и дарения е закупило следната медицинска апаратура и компютри:

  • два броя мобилни рентгенови апарата – тип Кугел;
  • два броя ехографа;
  • осем броя дихателни апарата;
  •  един неонатален апарат за обдишване;
  • три нови анестезиологични апарата;
  • дванадесет пациентски монитора;
  • тридесет нови компютърни станции за работа с Националната здравно-информационна система /НЗИС/;

За периода 2020-2022 г., по бюджета за капиталови разходи на Министерство на здравеопазването, на МБАЛ – Монтана АД са осигурени средства в общ размер на 749 106 лв. за обекти „Закупуване на апарат за изкуствена белодробна вентилация", "Доставка и монтаж на 1 бр. асансьорна уредба", "Реновиране на сервизни  помещения,  тоалетни и  бани в Централен  корпус и „Пневмофтизиатричен корпус“ и "Закупуване на графичен  дигитален рентгенов  апарат".

Министерството разполага с ограничен бюджет за капиталови разходи и в рамките на него се стреми да задоволи приоритетните потребности на всички държавни болници на територията на цялата страна, с цел подобряване на условията и материалната им база.

Във всички стратегически документи в сферата на здравеопазването продължава залагането на цели, свързани с подобряване на материално – техническата база в държавните лечебни заведения, в т. ч. освен извършване на ремонти, така и подмяна на остаряла и амортизирана медицинска и немедицинска апаратура и оборудване, с оглед подобряване на предлаганите медицински услуги в лечебните заведения и удовлетворяване на нуждите на пациентите.

Сподели в: