Върни се горе

ОТНОСНО: Изпълнение на проект ВG16RFOP001-4.001-0001-C01 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЙОРДАНОВ, Д-Р ТИМЧЕВ И Д-Р ТАСКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Министерството на здравеопазването в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма (ОП) „Региони в растеж” 2014-2020 изпълнява горепосочения проект с основна цел осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване на качеството и безопасността при оказване на медицинска помощ и за осигуряване на равнопоставен достъп до качествена медицинска помощ при спешни състояния. Проектът е с общ бюджет  163 897 815,62 лв. и срок за изпълнение до 23.10.2021 г.

Съгласно общите условия за изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Бенефициентът, в случая Министерство на здравеопазването, при необходимост от допълнително време за реализация на проектните дейности може да поиска удължаване на периода за изпълнението им при условие, че срокът не излиза извън периода на допустимост на разходите по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, а именно – от 01.01.2014 г. до 31.12.2023 г.

Уведомявам Ви, че по проекта са сключени 3 броя договори за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и специализирано медицинско оборудване за нуждите на спешните отделения в 34 държавни лечебни заведения за болнична помощ, 27 центъра за спешна медицинска помощ, 176 филиала за спешна медицинска помощ и изнесени екипи към тях. Доставките по два от договорите са изпълнени в цялост, като в спешните отделения в страната, в центровете за спешна медицинска помощ и във филиалите към тях са доставени 238 бр хладилници за лекарствени средства, 68 бр негативоскопи, 102 бр комплекти от офталмоскоп/отоскоп и 102 бр ларингоскопи (комплект за деца и възрастни).     

В процес на изпълнение е третият договор за доставка на 3 070 бр медицинско оборудване, което включва 68 бр респиратори, 491 броя аспиратори, 667 бр инфузионни помпи, 204 бр транспортни респиратори, 204 бр преносими дефибрилатори, 663 бр монитори, 272 бр електрокардиографа, 287 бр апарати за обдишване, 44 бр системи за затопляне на флуиди и 170 бр тролей/количка за КПР. С изпълнението на третия договор ще бъдат реализирани в цялост заложените дейности в проекта, по отношение доставките на медицинската апаратура.

Предстои сключване на договор за доставка на 2 748 бр медицинско оборудване от недиагностичен тип, което включва 244 бр легла за реанимация, 724 бр лампи (прегледни и бактерицидни), 588 бр кушетки за медицинска диагностика, 214 бр стретчера с вертикално повдигане, 68 бр колички носилки за пациент, 248 бр инвалидни колички, 628 бр завеси и 34 бр комбинирани устройства за вътрешен и външен температурен контрол за болнично легло.

Предстои и обявяване на процедура за избор на изпълнител за доставка на 13 689 бр медицинско и технологично обзавеждане, което включва компютърни конфигурации, шкафове за медикаменти и консумативи, многофункционални колички, помощни маси, бюра, шкафчета, столове и други.

Към момента в изпълнение на проекта са обявени процедурите за избор на изпълнители по останалите основни дейности на проекта: строително-монтажни дейности, строителен надзор, авторски надзор, публичност и одит. Част от обществените поръчки са приключили и се сключват договори с избраните изпълнители.

Планира се до края на месец септември 2020 г. да стартират строителствата на част от обектите, предвидени за интервенция в Северозападен район. Предвид обстоятелството, че Министерството на здравеопазването е в процес на финализиране на обществените поръчки за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ, се планира поетапно да стартират строителствата в останалите области на територията на страната.

В изпълнение на проекта са доставени 192 бр нови, оборудвани линейки  от общо предвидените за доставка 400 бр. С новите линейки се извършва етапна подмяна на съществуващия автопарк за всички медицински екипи на центровете за спешна медицинска помощ и филиалите към тях в страната. До края на месец ноември 2020 г. ще бъдат доставени още 68 броя медицински превозни средства   Доставката на останалия брой линейки ще продължи регулярно, по график през 2021 г.

Информирам Ви, че с Постановление № 211 от 13 август 2020 година на Министерския съвет са одобрени допълнителни разходи в размер 2 532 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. за закупуване на съвременни медицински превозни средства - линейки с повишена проходимост (тип В), със съответното оборудване и апаратура за спешна медицинска помощ. В тази връзка предстои преобявяване на процедура за избор на изпълнители за доставка на 42 броя линейки с повишена проходимост (тип В), със съответното оборудване и апаратура за спешна медицинска помощ.

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

Използвам случая да Ви уведомя, че Министерство на здравеопазването, както и всички заинтересовани страни полагат големи усилия дейностите по проекта да бъдат реализирани качествено и в пълен обем, с цел  подобряване на достъпа до предоставяната спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.

Сподели в: