Върни се горе

Относно: участието на медицинските стандарти, фармако-терапевтичните ръководства и правилата за добра медицинска практика, съответно правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина

 

УВАЖАЕМА Г-ЖА КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА Д-Р НАЙДЕНОВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ПОПОВ,

 

Към настоящия момент действат 41 наредби, с които министърът на здравеопазването е утвърдил медицински стандарти по медицински специалности или отделни медицински дейности. Съгласно промяна на Закона за лечебните заведения от 2019 г. (чл. 6, ал. 1) медицинските стандарти се утвърждават с наредба на министъра на здравеопазването, като с цел уеднаквяване е регламентирано и тяхното съдържание. Съгласно действащото законодателство, медицинските стандарти определят минималните задължителни изисквания към структурите за осъществяване на дейностите по определени медицински специалности или изпълнение на отделни медицински дейности за осигуряване на качествена профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и здравни грижи за пациента.

 Понастоящем е изготвен проект на наредбата за утвърждаване на медицинските стандарти по медицински специалности и дейности, с които се въвеждат изисквания за гарантиране на качеството на оказваната медицинска помощ, отговарящо на съвременните достижения на медицината. Предстои неговото публикуване за обществено обсъждане.

Фармако-терапевтичните ръководства се утвърждават с наредби на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Към настоящия момент са издадени 23 такива наредби, които представляват по-голямата част. Предстои издаването и на останалите ръководства след приключване на процедурата по общественото им обсъждане във връзка с публикуването на електронната страница на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Съгласно Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, БЛС и БЗС имат задължение да изготвят и приемат Правила за добра медицинска практика. Впоследствие Изпълнителна агенция "Медицински надзор" изразява становище по тях и ако то е положително правилата се предоставят за утвърждаване от министъра на здравеопазването. С Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, обн. в ДВ, бр. 54 от 2020 г., първоначалният срок за изготвянето на правилата е променен до 31 август 2020 г. Съгласно законодателството, когато съсловните организации не предложат за утвърждаване от министъра на здравеопазването приети от тях правила за добра медицинска практика, същите се изготвят от Изпълнителната агенция "Медицински надзор" и се предлагат за утвърждаване от министъра на здравеопазването в срок до три месеца от изтичането на срока, определен за изготвянето им от съсловните организации.

Към настоящия момент са налице актуални Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България, издадени от министъра на здравеопазването, oбн., ДВ, бр. 41 от 8.05.2020 г., но все още не са утвърдени Правила за добра медицинска практика на лекарите.

Остойностяването на медицинската помощ, закупувана от НЗОК, следва да се извършва въз основа на методики, които са част от националните рамкови договори. Същите не могат да съдържат изисквания, които са уредени с медицинските, здравно- информационните и стандартите за финансова дейност по чл. 6 от Закона за лечебните заведения и с правилата за добра медицинска практика на лекарите, съответно правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина.

Сподели в: