Върни се горе

ОТНОСНО: Национална многопрофилна детска болница.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЛАВОВА,

 

Изграждането на Национална многопрофилна детска болница е една от приоритетните задачи, които си поставя Министерство на здравеопазването.

През януари 2019 г. в Министерството беше сформирана работна група, която да изготви структура и план за разполагане на клиники и отделения за създаване на Национална многопрофилна детска болница. В работната група са включени експерти от Министерството на здравеопазването със съответната професионална компетентност и водещи специалисти в областта на детското здравеопазване. Изготви се структурата на Националната многопрофилна детска болница, която е включена като част от Техническото задание на обществената поръчка, а през месец юли 2019 г. стартира обществената поръчка за избор на изпълнител за изграждането, проектирането, строителството и авторския ѝ надзор. В предвидените в Закона за обществените поръчки срокове, Камарата на архитектите в България обжалва пред КЗК решението на министъра на здравеопазването за откриване на посочената по-горе обществена поръчка. Жалбата беше оставена без уважение от КЗК като неоснователна. Решението на КЗК беше потвърдено от Върховния административен съд.

По обществената поръчка бяха подадени три оферти. С Решение № РД-11-23 от 17.01.2020 г. е определен изпълнител на обществената поръчка,   а на 02.04.2020 г. беше сключен договор с избрания за изпълнител участник - ДЗЗД „ДЕТСКО ЗДРАВЕ“.

На 21.07.2020г. Министерският съвет прие Разпореждане за учредяване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „ЗДРАВНА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА“ ЕАД,
гр. София.

Предметът на дейност на дружеството е извършване на всички разрешени от закона дейности, свързани с организацията и контрола по изграждането и пускането в експлоатация на обект от национално значение: „Изграждане на Национална многопрофилна детска болница“, както и всякаква друга незабранена от закона дейност. Правата на държавата ще се упражняват от министъра на здравеопазването.

По този начин се създава единна структура, която да осъществява организацията и контрола по изграждането на Националната детска болница до завършването ѝ като строителен обект, окомплектоването ѝ с оборудване и медицинска апаратура и превръщането ѝ в готовност за работа като лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

През месец юни – юли 2020 г. в Министерство на здравеопазването се проведоха срещи между представители на Министерството на здравеопазването, на  Националната гражданска инициатива “За истинска детска болница”, на изпълнителя по сключения договор за изграждане на Национална многопрофилна детска болница и на медицинската и проектантската общност. Целта на срещите беше да бъдат обсъдени всички гледни точки с цел определяне на принципен план за действие, който да гарантира изграждането на съвременна Национална многопрофилна детска болница, отговаряща на всички стандарти в областта на детското здраве и болничното проектиране. Между страните се постигна принципното съгласие да бъде създаден Обществен съвет и екип за управление с участие на представители на гражданската инициатива, професионални организации и експерти с цел да се подпомогне процеса по изграждането на детската болницата, да могат да осъществяват контрол, както и да могат да изразяват становища, мнения и препоръки при реализирането на същата. Към настоящият момент между страните все още се водят разговори за състава и функциите на обществения съвет и екипа за управление към него.

В заключение бихме искали да Ви уведомим, че за Министерството на здравеопазването е от изключителна важност да бъде изградена Националната многопрофилна детска болница, в която всяко нуждаещо се от лечение дете да се ползва от най-високите достижими медицински стандарти, комплексно медицинско обслужване и грижи за възстановяване на здравето му.

Сподели в: