Върни се горе

ОТНОСНО: проблемите на хората със специфичните заболявания малнутриция и малабсорбция

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЬОКОВ И Г-ЖО ЙОТОВА,

 

По реда на Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ НЗОК заплаща за домашно лечение лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели (ДХСМЦ).

Всяко здравноосигурено лице със заболяване, свързано с необходимост от приемане на храни със специално предназначение за задоволяване на специфични хранителни потребности, може да се възползва от тези права, в случай че заболяването е включено в списъка на заболяванията по чл. 45, ал. 4 от ЗЗО.

Освен по реда на ЗЗО, диетичните храни могат  да се заплащат и извън неговия обхват. За лечение на редки заболявания при лица до 18-годишна възраст, те се заплащат по реда на Наредба № 2 от 27 март 2019 г.

Списъкът на ДХСМЦ, заплащани напълно или частично от НЗОК, се изготвя от нея, утвърждава се от Надзорния ѝ съвет и  се публикува на интернет страницата на НЗОК и може да бъде допълван веднъж годишно.

За да бъде включено дадено заболяване в Списъка на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни, следва да бъде получено официално становище от специалисти по съответната медицинска специалност. Ако становището на Експертния съвет е положително се прави обосновано предложение до Надзорния съвет на НЗОК за включването в Списъка на съответното заболяване с конкретен МКБ код.

Критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично ДХСМЦ са разписани в Наредба № 7 от 6 ноември 2015 г.

 Съгласно чл. 45, ал. 5 от ЗЗО, ако се предвиждат промени в Списъка със заболяванията, които водят до увеличаване на разходите на НЗОК за лекарствени продукти, медицински изделия и ДХСМЦ, то следва те да са съобразени със Закона за бюджета на НЗОК за следващата календарна година.

До визираните състояния – малнутриция и малабсорбция може да се достигне в резултат на много и различни заболявания.

За пациенти в такива състояния е осигурено лечение в пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК - при възникнала необходимост от болнично лечение. В зависимост от основното заболяване, довело до малнутриция, лечението може да се провежда по клинични пътеки от съответната област – гастроентерология, ендокринология, нефрология и др., вкл. в някои пътеки е заложена специфична индикация за хоспитализация, свързана с малнутриция.

В обхвата на здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК е включена и специфична клинична пътека № 83 ,,Лечение на лица с метаболитни нарушения”. Алгоритъмът на тази пътека осигурява възможност за диагностично уточняване, лечение и определяне на последващо терапевтично поведение при пациенти с малнутриция при деца и възрастни.

От предоставената информация от НЗОК, до настоящия момент не са постъпвали становища и предложения от експертните съвети за допълване на заболяванията към Списъка.  

Видно от горепосоченото, са предприети необходимите мерки за гарантиране заплащане от НЗОК или извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на ДХСМЦ по реда на предвидените за целта механизми и разпоредби в законовата и подзаконова нормативна уредба, за да могат тези храни да бъдат предписвани като лечебна терапия на всички лица, които са показани за лечение.

Министерство на здравеопазването е ангажирано с проблемите на всички пациенти и нашата цел е да гарантираме достъпа до лечение, в т.ч. на горепосочените състояния, в рамките на възможния финансов ресурс, следвайки принципите на равнопоставеност на пациентите с различни заболявания.

Сподели в: