Върни се горе

Относно: Осигуряване правото на достъп до медицинска помощ, предоставена от общопрактикуващите лекари

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ПРОФЕСОР КЛИСАРОВА,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

 

Националната здравноосигурителна каса, заплаща дейностите извършени от  общопрактикуващите лекари в първична извънболнична медицинска помощ, предвидени в Наредба № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и Националния рамков договор за медицинските дейности.

Осигуреността с общопрактикуващи лекари към 31.12.2018г. средно за страната е един лекар на 1 409 здравноосигурени лица с непрекъснати здравноосигурителни права, сравнено със същия период на миналата година един общопрактикуващ лекар е обслужвал 1 396 здравноосигурени лица с непрекъснати здравноосигурителни права. Следва да се отбележи, че очертаните тенденции са аналогични в страните от ЕС. Осигуреността на населението в страната ни с общопрактикуващи лекари средно е 6,2 на 10 000 или еднаква с тази в Румъния и Германия – 6,6 по данни на Евростат. Около и над два пъти по-голяма от тази в България е осигуреността с общопрактикуващи лекари в Белгия – 11,3, Франция – 15,4, а значително по-ниска в Гърция 3,2 и Полша 2,2 на 10 000  души население.

Най-висока е осигуреността в РЗОК-Плевен (един общопрактикуващ лекар на 1 072 здравноосигурени лица -2018г./един общопрактикуващ лекар на 1 078 здравноосигурени лица -2017г.), РЗОК- Добрич (един общопрактикуващ лекар на 1 171 здравноосигурени лица -2018г./един общопрактикуващ лекар на 1 142 здравноосигурени лица -2017г.) и РЗОК-Видин (един общопрактикуващ лекар на 1 210 здравноосигурени лица -2018г./един общопрактикуващ лекар на 1 205 здравноосигурени лица -2017г.).

Най-ниска е осигуреността в РЗОК - Разград (един общопрактикуващ лекар на 2 004 здравноосигурени лица -2018г./един общопрактикуващ лекар на 2 007 здравноосигурени лица -2017г.) и РЗОК - Кърджали (един общопрактикуващ лекар на 2 026 здравноосигурени лица -2018г./един общопрактикуващ лекар на 1 980 здравноосигурени лица -2017г.), където един общопрактикуващ лекар обслужва най-голям брой здравноосигурени лица.

Съгласно годишните отчети за касовото изпълнение на Закона за бюджета на НЗОК ежегодно се отчита нарастване на здравноосигурителни плащания за първичната извънболнична медицинска помощ.

Заплатените средства през 2017 г. за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ са в размер на 198 902,6 хил. лв., през 2018 г. заплатените средства от Националната здравноосигурителна каса възлизат в размер на 206 844 хил. лв., с което се отчита нарастване с 7 941 хил. лв.

Нарастване се отчита и при средствата заплащани на изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия. Очаква се заплатените средства за 2018 г. да са в размер на 4 816 722 лв., докато през предходната година за същият период от време са заплатени 4 738 955 лв., което с 77 766 лв. повече от предходната година. Съгласно Списъкът на населени места с регистрирани в РЗИ адрес/и с неблагоприятни условия и възнаграждение за работа в тях през 2017 г. са определени 1074 населени места като неблагоприятни, докато през 2018 г. населените места са нараснали на 1 139.

За следващата 2019 г. в Закона за бюджета на НЗОК са заложени с 8,6% повече средства за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ в размер на 225 000 хил. лв. (спрямо средствата в ЗБНЗОК за 2018 г.) С договора за изменение и допълнение на НРД за медицински дейности 2018 г. между НЗОК и БЛС, който влиза в сила от 01.01.2019 г. е договорено увеличение на цените, заплащани на изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ както на капитационното заплащане, така и на голяма част от дейностите.

С промените в Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването държавата ще определи брой специализанти и ще финансира стипендии за специализация на лекари по специалност „обща медицина“.

Сподели в: