Върни се горе

ОТНОСНО: осигуряване на достатъчно законово регламентирани приходи за общопрактикуващите лекари, за да могат същите да посрещнат разходите по закупуването на застрахователни премии съгласно Наредбата за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ДОКТОР НАЙДЕНОВА,

 

До приемането на визираната от Вас Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия минималната застрахователна сума при задължително застраховане на „Гражданска отговорност“ беше в размер на 500 000 лв. на застрахователно събитие и 2 000 000 лв. за всички застрахователни събития за срок една година (чл. 468, ал. 3 от Кодекса за застраховането). Предвиденият в кодекса размер на минималната застрахователна сума е твърде висок за целите на задължителното застраховане на всички лица, упражняващи медицинска професия и в съответствие с правната възможност по чл. 468, ал. 3 от Кодекса за застраховането, беше създадена разпоредбата на чл. 189, ал. 2 от Закона за здравето, въз основа на която да бъдат въведени диференцирани прагове на застрахователните суми за посочения риск.

Определената с Наредбата минимална застрахователна сума при задължително застраховане по чл. 189 от Закона за здравето за общопрактикуващите лекари е от 30 000-90 000 лв., при агрегиран лимит от 120 000-360 000 лв., в зависимост от рисковата група, в която попада лицето, упражняващо медицинска професия. Така определените застрахователни суми са значително по-ниски от предвидената в чл. 468, ал.3 на Кодекса за застраховането минимална застрахователна сума при задължително застраховане на „Гражданска отговорност“ в размер на 500 000 лв. на застрахователно събитие и 2 000 000 лв. за всички застрахователни събития за срок една година.

Значителното намаляване на застрахователните суми трябва да доведе до значително намаляване на застрахователните премии, т.е. до значително намаляване на разходите за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, в т.ч. и на общопрактикуващите лекари. Разбира се, всяко лице, упражняващо медицинска професия, в т.ч. и общопрактикуващите лекари, е в правото си да се застрахова за сума, надвишаваща посочените в Наредбата минимални суми.

С приетата наредба се намаляват разходите на лечебните заведения, което е свързано с намаляване на размера на застрахователните суми и диференциране на застрахователните премии в зависимост от риска, присъщ на съответната медицинска дейност.

По отношение на законово регламентираните приходи следва да отбележим, че от представена от НЗОК справка става ясно, че през 2016 г. в първична извънболнична медицинска помощ на 4 469 общопрактикуващи лекари, сключили договор, са заплатени средства в размер на 186 877 830 лв.,  през 2017 г. размера на средствата е увеличен на 198 902 628 лв. за 4 404 общопрактикуващи лекари, а през 2018 г. се очаква НЗОК да заплати средства в размер на 206 843 921 лв. на 4 307 общопрактикуващи лекари. С приетия от Народното събрание Закон за бюджета на НЗОК за 2019 г. за здравноосигурителни плащания за първичната извънболнична медицинска помощ са предвидени 225 млн. лв. за настоящата година.

Гореизложените факти и обстоятелства показват ясно, че Министерството на здравеопазването е направило необходимото, създавайки нормативна уредба, позволяваща съществено намаляване на разходите на общопрактикуващите лекари поне в частта на задължителното застраховане, както и мерки в посока увеличаване на средствата, предвидени със Закона за бюджета на НЗОК за настоящата година.

Сподели в: