Върни се горе

ОТНОСНО: Изграждане на Национална детска болница.

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ,

 

Изграждането на Национална многопрофилна детска болница е един от приоритетите, които си поставих като министър на здравеопазването.

През януари 2019 г. в Министерството на здравеопазването беше сформирана работна група, която да изготви структура и план за разполагане на клиники и отделения за създаване на Национална многопрофилна детска болница. Работната група изготви структурата на Националната многопрофилна детска болница, която е включена като част от Техническото задание на обществената поръчка.

През месец юли 2019 г. стартира обществената поръчка за избор на изпълнител за изграждане (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница, в която са съобразени изложените по-горе обстоятелства.

В предвидените в Закона за обществените поръчки срокове, Камарата на архитектите в България, обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) решението на министъра на здравеопазването за откриване на посочената по-горе обществена поръчка. Жалбата беше оставена без уважение от КЗК, като неоснователна. Решението на КЗК, беше потвърдено от Върховния административен съд.

По обществената поръчка бяха подадени три оферти. С мое Решение № РД-11-23 от 17.01.2020 г. е определен изпълнител на обществената поръчка. Решението беше обжалвано пред КЗК от класирания на второ място участник. След приключване на предвидените в закона процедури по обжалване на 02.04.2020 г. беше сключен договор с избрания за изпълнител участник ДЗЗД „ДЕТСКО ЗДРАВЕ“. Избраният изпълнител e посочил в техническото си предложение, че освен конструктивното обследване изготвено от възложителя ще извърши и допълнително обследване на съществуващото положение на конструкцията и въз основа на цялата събрана и предоставена информация ще предложи най-доброто и обосновано конструктивно решение на строежа, включващо строително възстановителни дейности, укрепване и/или изграждане на нова конструкция с цел довеждане на същата до състояние съответстващо на ЕВРОКОД.

Предвид изложеното до тук, ние вече изразихме принципно съгласие за събаряне на  съществуващият строеж, като към настоящия момент се обсъждат възможностите това да бъде направено и отразено в договора с изпълнителя, без да се променят финансовите параметри на обществената поръчка.

Във връзка с поетия от Министерството на здравеопазването ангажимент да бъде създаден обществен съвет, в който да се включат представители на граждански и професионални организации, Министерството на здравеопазването изготви проект на решение за създаване на обществен консултативен съвет към министъра на здравеопазването, както и Правилник за организацията и дейността на обществения съвет за осигуряване на експертна помощ при изграждането на Национална многопрофилна детска болница, които са изпратени на всички заинтересовани страни. През следващата седмица ще бъде проведена среща с участие на гражданските и професионалните организации, на която да се обсъдят подготвените проекти. В рамките на този диалог, очакваме да получим съгласие от страна Национална гражданска инициатива „За истинска детска болница“ по структурата и организацията на работа на Обществения съвет, за да започнем реализирането на работата по събаряне на сградата и изграждане на новата болница. На този етап представителите на тази инициатива не подкрепят предлаганият от нас подход на работа и изразяват виждане за стартиране изграждането на новата детска болница от начало, а именно, прекратяване на договора с избрания настоящ изпълнител на проекта, възлагане на ново задание, което да започне с международен конкурс за проектиране, намиране на нов терен и т.н.

В настоящият момент подготвяме анализ на детското здравеопазване в страната, както и представяне  на обхвата и структурата на новата детска болница, който на следваща среща с представители на Национална гражданска инициатива „За истинска детска болница“ да презентираме. Разчитаме, че ще постигнем съгласие и диалог за продължаване изграждането на детската болница, при условията на пълна прозрачност и контрол от страна на Обществения съвет.

Допълнително, Министерството на здравеопазването е подготвило проект на документи, които предстои да се разгледат от Министерския съвет и на този етап са в процес на съгласуване, за създаване на търговско дружество с предмет на дейност изграждане на Национална детска болница, собственост на МЗ. Дружеството ще координира и наблюдава бъдещото изграждане на лечебното заведение. Така ще се постигне по-голяма ефективност в работата и контрол върху изпълнение на задачите.

Сподели в: