Върни се горе

Относно: Отправен въпрос на основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 92 и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от народния представител Кристиян Вигенин, относно доизграждане на новия болничен комплекс към МБАЛ „Свети Пантелеймон - Ямбол“ АД

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВИГЕНИН,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,,

 

Във връзка с внесен въпрос от народния представител г-н Кристиян Вигенин, относно доизграждане на новия болничен комплекс на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Ямбол“ АД, представям на Вашето внимание следната информация:

Действително Министерство на здравеопазването продължава активно да съдейства по доизграждането на новия болничен комплекс на  МБАЛ „Свети Пантелеймон - Ямбол“ АД. В тази връзка с Постановление № 482 от 21 декември 2022 г. на Министерския съвет са одобрени промени по бюджета на Министерство на здравеопазването  за 2022 г. във връзка с увеличение на капитала на  МБАЛ „Свети Пантелеймон – Ямбол“ АД, а с Решение № 1058 от 21 декември 2022 г. на Министерският съвет е дадено съгласие държавата да увеличи акционерното си участие в капитала на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Ямбол“ АД, чрез парична вноска в размер на 3 818 230 лв., предвидени да се разходват за непредвидени строително - монтажни работи, възникнали в хода на изграждането на новия болничен блок. Към момента всички средства по паричните вноски в общ размер на 30 818 230 лв. са преведени на лечебното заведение. Ръководството на лечебното заведение е имало и продължава да има възможност да възлага изпълнението на всички строително - монтажни работи, в това число непредвидените и тези от следващите етапи.

С оглед планирането и графикът по осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на новия болничен блок, е необходимо да се отчете, че до приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г., но за срок не по-дълъг от три месеца се прилагат разпоредбите на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г., в сила от 1 януари 2023 г.), наричан накратко „удължителен закон“.

В чл. 11, ал. 1 от „Удължителния закон“ е посочено, че максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, са в размер до 25 на сто на тримесечна база от годишните размери за съответния показател, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., и са в рамките на съответния годишен показател по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет по държавния бюджет за 2023 г., предвид което Министерството не разполага към настоящия момент с посочените средства.

В чл. 11, ал. 2 от „Удължителния закон“ са определени дейностите и мерките, за които Министерският съвет може да одобрява финансиране в срока на действието му, като осигуряването на допълнителни разходи за държавни лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества, за капиталови разходи за закупуване на дълготрайни материални активи не са част от тези дейности и мерки.

Министерството на здравеопазването ще продължи активно да следи и подпомага проекта за довършването и въвеждането в експлоатация на новия болничен комплекс към МБАЛ „Свети Пантелеймон - Ямбол“ АД и при наличие на законова възможност ще бъдат обсъдени възможностите за последващото му финансиране.

Сподели в: