Върни се горе

Относно: ваксини срещу COVID-19

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Във връзка с отправени от Вас въпроси, свързани с ваксините срещу COVID-19, Ви предоставям следния отговор:

Република България участва в споразуменията за доставка на ваксини срещу COVID-19, сключени от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти Biontech Manufacturing GmbH и Pfizer Manufacturing Belgium NV, Astra Zeneca, Sanofi Pasteur SA и Glaxosmithkline Biologicals SA, Moderna Switzerland GmbH и Valneva Austria GmbH. Ваксината, произведена от Janssen Pharmaceutica NV, България получи въз основа на Споразумение за подпомагане на препродажбата от и между Република България и Кралство Швеция и Janssen Pharmaceutica NV за целите на закупуването и доставката на ваксина срещу COVID–19 за България и на Споразумението между Кралство Швеция и Република България за препродажба на ваксина срещу COVID-19, разработена от Janssen Pharmaceutica NV. 

Приключило е изпълнението и няма да се доставят количества ваксини по споразуменията с производителите Astra Zeneca; Moderna Switzerland GmbH; Valneva Austria GmbH; Janssen Pharmaceutica NV и  Sanofi Pasteur SA.

Към настоящия момент действащо е само споразумението с Pfizer Inc./BioNTech Manufacturing GmbH (SANTE/ 2021/03/020), по което България има да получава през 2023 г. доставки в размер на 8 340 368 дози ваксини.

Към 03.05.2023 г. в страната са доставени общо 14 471 590 дози от ваксини срещу COVID-19, разпределени по видове както следва: Comirnaty – 7 184 940 дози; Spikevax – 971 150 дози; Vaxzevria – 4 518 400 дози; JCOVDEN – 1 777 300 дози; COVID-19 Vaccine Valneva – 10 200 дози и VidPrevtyn Beta – 9 600 дози.

До момента, приложени в страната са 4 612 297 дози ваксини, разпределени по видове: Comirnaty - 3 091 156 дози; Spikevax – 511 490 дози; Vaxzevria – 478 334 дози; JCOVDEN – 531 312 дози и COVID-19 Vaccine Valneva – 5 дози.

Дарените количества ваксини срещу COVID-19 са както следва:

  • 172 500 дози ваксина Vaxzevria на Кралство Бутан;
  • 51 480 дози ваксина Comirnaty на Република Северна Македония;
  • 270 000 дози ваксина Vaxzevria на Бангладеш;
  • 258 570 дози ваксина Comirnaty на Босна и Херцеговина;
  • 2 830 400 дози ваксина Vaxzevria на Ислямска република Иран.

Унищожени поради изтекъл срок на годност и други причини са общо 1 432 325 дози ваксини, на обща стойност 33 082 689,80 лв. Предстои унищожаването на още 369 781 дози ваксини срещу COVID-19, на стойност 11 868 788,73 лв.

Общата стойност, която е платила държавата за ваксини срещу COVID-19 е в размер на 345 924 061 лв., в т.ч. 1 305 464 авансово платени през 2022 г. дози.

По отношение на действащото споразумение с Pfizer Inc./BioNTech Manufacturing GmbH в ход е процес по предоговаряне на условията. Преговорите се водят от преговорните екипи на Европейската комисия  и  Pfizer Inc./BioNTech, но този процес все  още не е приключил.

В тази връзка България е заявяла неколкократно, че е необходимо да се прекрати сега действащото Споразумение (SANTE/2021/03/020) или драстично да се намалят количествата, на база реални потребности, без каквито и да било финансови обезщетения, произтичащи от това.

В началото на м. юни 2022 г. и в края на м. октомври 2022 г. министрите на здравеопазването на 10 ДЧ на ЕС (България, Хърватия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения) изпратиха общи писма до Европейския комисар по здравеопазване и безопасност на храните, с които призовават ЕК, в качеството ѝ на преговарящ (от името на държавите членки на ЕС), да предоговори условията на Споразумението (SANTE/2021/03/020), като намали количествата ваксини, съобразно реалните потребности на ДЧ.

На 14 март 2023 г. в рамките на Редовното заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на Европейския съюз, (част „Здравеопазване“) беше представена позицията на Правителството на Република България, с която е заявено, че Европейската комисия, в качеството ѝ на преговарящ (от името на държавите членки на Европейския съюз), следва да предоговори условията на споразумението, като се създаде възможност за заявяване само на реално необходими количества (за България, на настоящия етап – нулева стойност) без финансова тежест (независимо под каква форма).

В Споразумението (SANTE/2021/03/020) са предвидени санкционни клаузи, които се прилагат по отношение на изпълнителя (Pfizer Inc./BioNTech) в случай, че не достави в срок договорените количества. В Споразумението няма изрично предвидени санкционни клаузи за Европейската комисия или за участващите държави членки при неизпълнение, но при отказ от доставка изпълнителят има право да фактурира цената на договорените дози, да претендира лихви за забава при забавено плащане, в това число да предяви съдебен иск за неизпълнение на Споразумението.

Споразумението се урежда от законите на Белгия, а уреждането на всеки съдебен спор, свързан с изпълнението му е от изключителната юрисдикция на съдилищата, разположени в Брюксел, Белгия.

Сподели в: