Върни се горе

Относно: Осигуряване на спешна медицинска помощ за жителите от с. Аврен, с. Черничево, с. Егрек и други съседни села в община Крумовград, област Кърджали.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н БАЙЧЕВ И  Д-Р ТОПЧИЕВ,

 

Спешна медицинска помощ за населението на община Крумовград се осигурява от Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ Крумовград, ситуиран в сградата на общинската болница МБАЛ „Живот +“ ЕООД. ФСМП Крумовград е структурна единица на Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ Кърджали с два медицински екипа - един мобилен медицински екип с 18 щата, един стационарен с 6 щата и двама санитари с обща численост 26 щата.

За осъществяване на дейността си филиалът е оборудван с достатъчно медицинска апаратура за диагностика и с 3 санитарни автомобила, с които се изпълняват спешните повиквания.

Отчитайки проблемите с медицинското осигуряване на населението в пограничните общини в планинските и полупланински райони, свързани с липса на медицински кадри, липса на лечебни заведения за болнична помощ, незаети практики за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ,  с наличния ресурс е създадена организация за осигуряване на адекватна медицинска помощ при спешни състояния.

Конкретно за община Крумовград във филиала за спешна медицинска помощ е създадена гъвкава организация за създаване на втори мобилен екип от наличния персонал.

 Например, при необходимост от транспорт на пациент в спешно състояние до областната болница МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ - Кърджали, което предполага отсъствие на мобилния екип за време от порядъка на 3-4 часа се формира втори мобилен екип от наличния медицински персонал и шофьор, който е оставен на разположение. По този начин във ФСМП Крумовград има непрекъснато наличие на мобилен медицински екип, отзоваващ се  на всички повиквания за спешна медицинска помощ.

На територията на община Крумовград са разположени 80 населени места с население в голямата си част под 100 жители. Географската инфраструктура не позволява спешния медицински екип от ФСМП Крумовград да достигне до всички населени места в рамките от 8 до 30 минути.

Цитираните от Вас села Аврен, Егрек и Черничево са съответно на  21 км, 35 км и 26 км. и достигането на мобилния медицински екип до тях, поради планинския терен е в рамките на 25 – 40 минути.

През деветмесечието на 2018 г. от същите села са постъпили съответно 20, 16 и 7 повиквания за спешна медицинска помощ, изпълнени своевременно от ФСМП Крумовград.

Отчитайки факта, че сградния фонд, медицинското оборудване и автопарка на цялата система за спешна медицинска помощ не е в добро състояние и техническите средства са значително амортизирани и с цел подобряване възможностите за оказване на спешна медицинска помощ на територията на цялата страна Министерство на здравеопазването, както знаете, стартира голям инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, чрез който ще се обнови сградния фонд, ще се подмени изцяло медицинското оборудване в системата и ще се закупят нови санитарни автомобили.

В град Крумовград по проекта ще се извърши изцяло реконструкция на сега заеманите от ФСМП помещения и към тях ще се добавят нови ремонтирани помещения за манипулационни и кратковременно наблюдение на спешни пациенти.

За подновяване автопарка на системата за спешна медицинска помощ по проекта е предвидено да се закупят 400 броя нови санитарни автомобила.  Първите автомобили ще бъдат доставени през първата половина на 2019 г.

Сподели в: