Върни се горе

Относно: преминаване на дейността на Център „Фонд за лечение на деца“ за администриране от Националната здравноосигурителна каса

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

 

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., приет на първо гласуване от Народното събрание на 6.11.2018г.  се предлагат редица промени в законови разпоредби в областта на здравеопазването.

Сред тях е и преминаването към Националната здравноосигурителна каса на администрирането на дейностите, осъществявани към настоящия момент от Център „Фонд за лечение на деца“ и от Комисията за лечение в чужбина, създадени към министъра на здравеопазването. 

Целта на предлаганото преструктуриране е уеднаквяване на процедурите и финансирането независимо от възрастта на пациентите, чрез осигуряване на една контактна точка в лицето на Националната здравноосигурителна каса, която да администрира и финансира дейностите във връзка с лечението. Формулярите за лечение в чужбина ще се издават единствено от Националната здравноосигурителна каса като компетентна институция.

Финансовите средства ще се осигуряват от Министерството на здравеопазването чрез трансфер. Процесът ще се осъществи без да се отнемат досега съществуващи права на нуждаещите се пациенти за достъп до лечение.

Очакваният резултат е оптимизиране на процедурите за одобряване за лечение на показаните пациенти, като се намали срокът за изчакване и постигане на по-добра финансова дисципли-на от страна на единствения финансиращ орган, чрез по-прецизна оценка на потребността и размера на финансовата помощ.

При окончателно приемане от НС на предложението за пре-структуриране на Център „Фонд за лечение на деца“ , в тримесечен срок от влизане в сила на закона следва да бъдат издадени необходимите подзаконови нормативни актове, с които да бъдат уредени всички отношения във връзка с поемане и изпълняване на съответните дейности от Националната здравноосигурителна каса. Част от въпросите, които подлежат на уреждане са свързани именно с организацията на работа на здравноосигурителната институция и в този смисъл очаквам да бъдат обсъдени всички възможности и да бъде предложено най-удачното решение с оглед гарантиране на процеса на работа по осигуряване на всички дейности във връзка с лечението на българските деца.

Обсъжда се вариант за обособяване на административния капацитет на Център „Фонд за лечение на деца“ като отдел в дирекция „Европейски въпроси и координация на системите за социална сигурност“ в Централното управление на НЗОК, като числеността на отдела бъде в рамките на общата численост на здравноосигурителната институция. 

За целта ще бъдат направени промени в Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса, а също така и в редица вътрешни правила на здравноосигурителната институция.

Съгласно проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. до влизане в сила на наредбите, съдържащи детайлна уредба на отношенията във връзка с поемане и изпълняване на съответните дейности от Националната здравноосигурителна каса, процедурите по заявленията за заплащане за медицински и други дейности от Център „Фонд за лечение на деца“ ще се разглеждат и заплащат по досегашния ред.

Сподели в: