Върни се горе

Относно: ФСМП Раднево

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

 

Отчитайки важността на въпроса, който поставяте предоставям на Вашето внимание следното:

По първия поставен от Вас въпрос:

МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков – Раднево“ ЕООД е общинско лечебно заведение – търговско дружество с едноличен собственик на капитала община Раднево, а правата и на такъв се упражняват от Общински съвет – Раднево.

Във връзка с изпълнявания от Министерство на здравеопазването голям инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 година” за нуждите на обект ФСМП Раднево,  МБАЛ „Д-р Димитър Чакмаков – Раднево“ ЕООД е учредила в полза на министерството безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. върху част от сградата, находяща се на първи етаж  на общинското лечебно заведение.

С писмо изх. № 94-3311/26.05.2021 г. Министерство на здравеопазването е уведомила кмета на община Раднево и председателя на Общински съвет - Раднево, че при разпореждането с МБАЛ Раднево, следва да се съобразят с относимата нормативна уредба , като се има предвид и изпълнявания от министерството проект и наличието на учредените в тази връзка вещни права.

При изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ   „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. е обявена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП с предмет „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Югоизточен район  с няколко обособени позиции. По обособена позиция № 3 е избран изпълнител за извършване на строително-монтажни работи във ФСМП Раднево и е сключен договор № РД-11-560/11.11.2020 г. с изпълнител Кооперация „Синвекс“. Строителните работи стартират с Акт 2 от 09.09.2021г.

На 11.01.2022 г. с Акт 10 са преустановени строително-монтажните работи поради технически причини, изразяващи се в изграждане на външните ел. връзки.

На 18.04.2022 г. в Министерство на здравеопазването е получено писмо от Община Раднево, с което ни информират, че на 13.09.2021 г. е сключен договор за продажба на 100% от капитала на МБАЛ Раднево.  В клаузите на сключения договор е предвидено новият собственик да запази съществуващите наемни правоотношения между приватизираното дружество и МЗ.

Както знаете, уважаеми господин Василев , по Ваша инициатива бе проведена среща на  ресорния зам. министър в министерството д-р Грибнев с областния управител на гр. Стара Загора и директора на ЦСМП Стара Загора за обсъждане на този изключително важен въпрос.

Министерство на здравеопазването предвижда и да проведе среща с кмета на община Раднево и новия собственик на сградата за обсъждане на вариант за доброволно дарение на помещенията, предвидени за ФСМП, за да бъдат успешно  завършени започнатите СМР.  

По втория поставен от Вас въпрос:

Потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ се определят и планират на териториален принцип чрез Национална здравна карта, посредством която се осъществява националната здравна политика. На тази база се адаптира структурата на здравната мрежа и се планира ефективно и справедливо използване на ресурсите.  

Картата на спешната медицинска помощ, като елемент на здравната карта, съдържа броя и местоположението на структурите на спешна медицинска помощ. Съгласно методиката в страната са разкрити 27 Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – в съответствие с административните центрове в България, с разкрити към тях 198 Филиала, 5 изнесени екипа и Спешни отделения в лечебните заведения за болнична медицинска помощ.   

Дейностите по оказване на спешна медицинска помощ са регламентирани със закони и наредби, които са част от нормативната уредба на Република България – Закон за Лечебните заведения, Закон за здравето, Наредба №25 за Спешната медицинска помощ, Наредба за достъпа до медицинска помощ, Медицински стандарт „Спешна медицина“, Национална здравна карта и др. Дейността на ЦСМП е регламентирана в Правилник за устройството и дейността на Центровете за спешна медицинска помощ.

Съгласно Приложение № 35 към т. І, подт. 8 на Картата за спешна медицинска помощ към Националната здравна карта, към Центъра за спешна медицинска помощ Стара Загора са разкрити 9 Филиала: ФСМП – Стара Загора; ФСМП – Казанлък; ФСМП – Раднево; ФСМП – Чирпан; ФСМП – Мъглиж; ФСМП – Гурково; ФСМП – Павел Баня; ФСМП – Гълъбово и ФСМП Братя Даскалови.

Филиалът в Раднево обслужва 25 населени места с общ брой на населението към 31.12.2021г. - 17 404 жители.

Във филиала по щатно разписание са наети и работят:

- 6 лекари;

- 6 специалисти по здравни грижи;

- 6 шофьори и

- 1 санитар.

Екипите разполагат с 2 броя санитарни автомобили (линейки).

На смяна работи един лекарски екип, който включва – един лекар, един специалист по здравни грижи и един шофьор на линейка.

Средната натовареност на екипите от м. януари 2021г. до настоящия момент е както следва:

2021година:

- януари – 1,3 обслужени пациенти за 12-часово дежурство;

- февруари – 1,6;

- март – 1,2;

- април – 2,2;

- май – 1,7;

- юни – 1,5;

- юли – 1,5;

- август – 1,4;

- септември – 2,1;

- октомври – 2,6;

- ноември – 2,5;

- декември – 1,7.

2022година:

януари – 2,2;

- февруари – 2,1;

- март – 1,4;

- април – 1,9;

- май – 1,6.

 

Средната натовареност на мобилния екип във филиал Раднево през цялата 2021г. и през 2022г. до сега, е 1,8 обслужени пациенти за 12-часово дежурство и към настоящия момент не налага сформирането на допълнителен мобилен екип.

За този период няма постъпили жалби от жителите на общ. Раднево за отказана, ненавременна или не добре осъществена  визита.

Сподели в: