Върни се горе

Относно: Изграждане на нов болничен комплекс в гр. Ямбол

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВИГЕНИН,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

 

Министерството на здравеопазването е предприело действия по предоставяне на средства от държавния бюджет за доизграждане на нов болничен комплекс към МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД, гр. Ямбол.  

С Решение № 266 от 09.05.2019 г., изменено с Решение № 805 от 27.12.2019 година,  Министерският съвет е дал съгласие за увеличаване на капитала на МБАЛ „Свети Пантелеймон” АД, гр. Ямбол, за периода 2020 – 2022 г., с парични вноски с размер до 27 млн. лв., по години, както следва:

-        за 2020 г. – вноска в размер до 13,5 млн. лв.;

-        за 2021 г. – вноска в размер до   5,4 млн. лв.;

-        за 2022 г. – вноска в размер до   8,1 млн. лв.

През 2020г. по сметка на „МБАЛ „Свети Пантелеймон” – Ямбол“ АД са преведени парични средства в размер на 13,5 млн. лв., представляващи паричната вноска за 2020 година и със същата сума, през 2021г. е извършено и съответното увеличение на капитала на дружеството, вписано в Търговския регистър                 на 01.03.2021 година.

Предвидените за 2021 г. и 2022 г. средства са включени в общия размер на утвърдените средства по чл. 15, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г. за придобиване на дялове, акции и съучастия в размер на 33 500 000 лв., като за увеличение на капитала на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Ямбол АД, гр. Ямбол са определени средства в размер на 13 500 000 лева. Сумата в размер на 13,5 млн. лв. е преведена на лечебното заведение на 22.06.2022 година.

По информация предоставена от лечебното заведение, към момента е подписан и е влязъл в сила Договор за извършване на строителни работи с предмет „Доизграждане на болничен комплекс към „МБАЛ Свети Пантелеймон – Ямбол” АД, гр. Ямбол. Строителството на обекта е започнало на 05.03.2021 г., а предвидените средства за строителство са на стойност 26 368 464,68 лв. с ДДС и са разпределени на три етапа на финансиране. Към настоящия момент е възложено изпълнението на строителството само на I-ви етап. За този етап са изпълнени строително-монтажни работи (СМР) на стойност 11 505 293 лв. с ДДС, включващи подготвителни работи, основни СМР, стоманобетонни и стоманени конструкции и елементи, инсталации и др.

От началния етап на строителството са налице проблеми, свързани с част „Пожарна безопасност“, както и с доставката на медицинска апаратура и обзавеждане. Това е наложило актуализация на проекта в частта „Пожарна безопасност” и подготовка на инвестиционен план за осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане. Към момента проблемът в частта „Пожарна безопасност” е разрешен, издадена е заповед за допълване към Разрешение за строеж.

От лечебното заведение обръщат внимание, че извършваните на строежа СМР са в пряка зависимост и технологична обвързаност с доставката на медицинска апаратура и обзавеждане на обекта.

Дружеството обръща също внимание и  на липсата на финансиране за доставка на медицинска апаратура и обзавеждане, както и на необходимостта от актуализация на разчетите по отношение на СМР и други дейности, отчитащи инфлационните процеси в Република България.

Уважаеми г-н Вигенин и г-н Иванов,

Уверявам Ви, че Министерство на здравеопазването прави всичко необходимо за справяне с предизвикателствата по изграждането на новата сграда на МБАЛ Ямбол и ефективното разходване на финансовите ресурси, за да може успешно да бъде довършен този от ключово за региона  значение за здравеопазването проект.

Сподели в: