Върни се горе

Относно: Проблеми с аптеките на територията на област Силистра

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Действащият към настоящия момент режим за издаване на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти е уреден в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/. Според него право да извършва търговия на дребно има всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка, което отговаря на останалите изисквания на закона. Така приетото законодателство в страната не урежда критерии както по отношение на разпределението и гъстотата на аптеките по територия, обем на осъществяваните от тях дейности или режима на работа на аптеката – дневен, полудневен или денонощен. По този начин преценката за мястото на откриване на аптеката, за нейния режим на работа, обем на предоставени услуги и продукти е единствено по инициатива на притежателя на разрешението за търговия на дребно с лекарствени продукти, който е самостоятелен стопански субект. Задължително условие което закона поставя обаче е търговията с лекарствени продукти да се извършва единствено в регистрирани по реда на ЗЛПХМ аптеки и дрогерии.

С цел идентифициране на проблема с достъпа до фармацевтични услуги с разпоредбата на чл. 227а от ЗЛПХМ беше въведено създаването на Национална аптечна карта, чиято цел е да определи областите, общините и населените места с недостиг на открити аптеки, както и техните дейности, в това число и режимът им на работа. Със Заповед от м. март тази година е утвърден съставът на Националната комисия, която има за задача да изработи изготвените Областни аптечни карти и изработи Националната аптечна карта чието финализиране предстои.

Съгласно изготвената и утвърдена от Областната комисия, Областна аптечна карта на област Силистра се вижда че в областта , която е с население 95 614 души по данни на НСИ към момента функционират 31 аптеки, която стойност като брой аптеки е над средноевропейските стандарти от 3,23 аптеки за обслужване на 10 000 човека. От тези 31 аптеки половината са в областния център, а останалите са разположени в 8 населени места намиращи се в 6 общини в област Силистра.

Както се вижда от тези данни в областта не се наблюдава липса на аптеки за обслужване на гражданите. Съществува обаче сериозна диспропорция в тяхното разпределение на територията на областта, а в областта няма аптека с денонощен режим на работа.

Изложеният проблем се наблюдава в значителна част от другите области в страната и в тази връзка МЗ има намерение след финализиране изготвянето на Националната аптечна карта и извършване на анализ на предоставените от нея данни по отношение на фармацевтичното обслужване в конкретните общини и области да предложи мерки за намаляване на тези наблюдавани диспропорции, които да не се отразят на пазарните принципи на свободната конкуренция. Безспорен факт е че преобладаващата част от слабо населените и непривлекателни от стопанска гледна точка райони и общини не разполагат с аптеки, или където те са налични не изпълняват целия комплекс от  фармацевтични услуги (работа с НЗОК, отпускане на лекарства съдържащи наркотични вещества, денонощен режим на работа и др.). Една от мерките които биха могли да се предприемат в тази насока е целево подпомагане от държавата или общините на дейности по разкриване на аптеки в непривлекателни райони. Въвеждането на публично-частното партньорство за предоставяне на фармацевтични услуги в населените места със затруднен достъп до лекарства е един от начините за справяне с проблема със затруднения достъп до фармацевтична услуга. Реализирането на такива проекти по разкриване на аптеки  или разширяване на дейността на вече съществуващи аптеки също би могло да се осъществява чрез договаряне на процедури за съвместна дейност между общините и съществуващи местни търговски дружества, притежаващи разрешително за аптечна дейност. В този смисъл там където липсват аптеки, осигуряващи денонощен режим на работа, общината също би могла да субсидира извършването на тази дейност. За региони, в които аптеките нямат рентабилност да подържат дейности по отпускане на лекарства, заплащани от НЗОК, също биха могли да се осигурят целеви субсидии за поддържане на тази номенклатура. Такъв пример заимстван от другите европейски страни е реализиран вече и при нас, където местната власт в община Благоевград в сътрудничество с регионалната фармацевтична колегия осигуриха на гражданите на града денонощна аптека.

Сподели в: