Върни се горе

Относно:  Спешна медицинска помощ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХОВ,

 

Съгласно чл. 82, ал. 1, т. 1 от Закана за здравето извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани с медицинска помощ при спешни състояния.  

Факт е, че при много от случаите подадени през тел. 112 не се касае за спешно състояние, което води до ангажиране на спешен медицински екип не за преодоляване на спешно състояние, а за обикновен амбулаторен преглед.

Преодоляването на този факт се оказва трудна задача, защото част от  гражданите използват неверни, заблуждаващи данни при подаване на информация определяща състоянието им.

Министерство на здравеопазването, респективно Центровете за спешна медицинска помощ провеждат обучения на диспечерските екипи, приемащи обажданията за спешна помощ за максимално използване на медицинския триаж, съгласно медицинския стандарт «Спешна медицина».

За организация защитата на спешните медицински екипи срещу агресията и нападенията през м. март 2015 година бе сключено Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Министерство на здравеопазването, с което страните се съгласяват да си сътрудничат и взаимодействат при осъществяване на дейностите по предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления, свързани с управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване, както и в случаите на  осъществено насилие върху служителите на ЦСМП и служители на лечебни и здравни заведения.

Съгласно Заповед от 14 август 2017 г. на Главния прокурор на Република България  и Заповед от 25 септември 2017 г. на Министъра на здравеопазването бяха проведени срещи по места с представители на Районните прокуратури, представители на ЦСМП и представители на лечебните заведения за приемане на конкретни мерки, за незабавна реакция от страна на прокуратурата в случаи на извършени престъпления по отношение на медицинските специалисти.

Дежурните медицински екипи задължително докладват случаите на посегателства на районните прокурори и изпращат информация за постъпили фалшиви повиквания на центровете за приемане и обслужване на спешни повиквания към телефон 112.

На места, в ЦСМП и филиалите им, са предприети действия по осигуряване физическа охрана, поставяне на видеокамери на входовете, осигуряване на паник бутони.

За подобряване условията на работа в системата на спешна медицинска помощ, както многократно е ставало дума, уважаеми дами и господа народни представители, Министерство на здравеопазването изпълнява в качеството си на  конкретен бенефициент проект  "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ", финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, с общ бюджет 163 987 815.62 лева и срок на изпълнение  до 23.10.2021 г.

Основна цел на проекта е обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна - спешните отделения на 34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 Центъра за спешна медицинска помощ  и разкритите към тях 170 филиала за спешна медицинска помощ и 6 изнесени екипа.

С изпълнение на проекта ще бъде  осигурен качествен, равнопоставен и навременен достъп до услугите на спешна медицинска помощ на гражданите на Република България и пребиваващи на нейната територия.

Сподели в: