Върни се горе

Относно: Заплащане от НЗОК на имплантируеми кардиовертер-дефибрилатори за пациенти със сърдечно съдови заболявания

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. КЛИСАРОВА, ПРОФ. МИХАЙЛОВ, ДОЦ. ЙРДАНОВ И Д-Р ТИМЧЕВ,

 

 

Сдружението по кардиостимулация и електрофизиология в България (СКЕБ), както и пациенти със сърдечно съдови заболявания настояват за повишаване нивото на реимбурсация на имплантируемите кардиовертер-дефибрилатори. Посочените медицински изделия са включени в група 12.2 от Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, в сила от 01.04.2018г., съставен по реда на

Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат.

За медицинските изделия, класифицирани в група 12.2, към настоящия момент НЗОК заплаща до 6 000 лева. До определянето на посочената в Списъка стойност е достигнато след задълбочен анализ на данните, предоставени от всички лечебни заведения за болнична помощ, отчитали дейност по вторична превенция на внезапната сърдечна смърт. Взети са предвид и данните за броя преминали пациенти с вложени изделия от посочената група.

Всеки производител, респективно упълномощен представител на производителя определя цената на заявеното от него, за заплащане от НЗОК, изделие. Логично е да съществуват различни цени на изделията в зависимост от категорията им, страната производител, както и много други пазарни фактори.

В правомощията на НЗОК е да определи стойността, до която може да заплаща конкретните медицински изделия. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1 от цитираната по-горе наредба, Националната здравноосигурителна каса, в съответствие с предвидените средства в бюджета си за съответната календарна година, ежегодно определя групите медицински изделия, изискванията за предписването и отпускането им, както и стойността, до която ги заплаща. Общият принцип на заплащане на тези изделия от НЗОК е установен в чл. 20, ал. 2 от Наредбата, като стойността се определя за съответната група медицински изделия, отговарящи на определени технически изисквания, и не може да бъде по-висока от предложената най-ниска цена с включена в нея отстъпка, утвърдена от Надзорния съвет на НЗОК.

Към настоящия момент, по реда на Наредбата, се провежда ежегодната процедура по договаряне на стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група медицински изделия. Изразяваме нашата готовност за намиране на ефективно решение на поставения проблем, в рамките на нормативно установените правомощия на НЗОК.

Сподели в: