Върни се горе

ОТНОСНО: Изграждането на център за спешна медицинска помощ в гр. Бобов дол

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЛЕЧКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Изграждане на нова сграда със стоманобетонна конструкция за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/  Бобов дол е предвидено по проект № ВG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“.

 Теренът върху който ще се изгради новата сграда е дарен на Министерство на здравеопазването от община Бобов дол.

 Към настоящия момент са проведени обществени поръчки и са сключени следните договори:

  • Договор за строителство № РД-11-133 / 11.03.2021 г. с фирма „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. Предвижда се изграждане на нова сграда със стоманобетонна конструкция. Стойността за реализиране на строителството за ФСМП  Бобов дол е в размер на 268 304,21 лв с включен ДДС;
  • Договор № РД-11-125 / 09.03.2021 с фирма „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД  за осъществяване на строителен надзор по време на строителството и
  • Договор № РД-11-75 / 04.02.2021 с фирма „ТЕРАКОНСУЛТ“ ЕООД  за упражняване на авторски надзор.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и въвеждане на обекта в експлоатация е 7 месеца след откриване на строителна площадка, но не по късно от 24 месеца от сключване на договора, а именно 10.03.2023 г. Към момента няма открита строителна площадка.

Сподели в: