Върни се горе

На Ваш № 554-06-1386/30.09.2015 г.

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ, 

                       

Във връзка с отправен от Вас актуален въпрос относно предприемане на неотложни мерки за установяване причините и предотвратяване случаите на заболявания от хепатит С на малки деца от предучилищните заведения на гр. Твърдица, Сливенска област, Ви информирам следното:

 В Регионална здравна инспекция гр. Сливен не са регистрирани случаи на Вирусен хепатит тип С сред деца от гр. Твърдица, посещаващи детски заведения. В периода 01.08.2015 г. – 05.10.2015 г. са регистрирани общо 63 случая на Вирусен хепатит тип А сред деца от ромски произход от гр. Твърдица, от които 56 случая са лабораторно потвърдени и след проведено лечение в Инфекциозно отделение на МБАЛ “Д-р Ив. Селемински Сливен“ АД са изписани. Към 05.10.2015 г. с диагноза Вирусен хепатит тип А – вероятен, са хоспитализирани 7 случая. Огнищата са компактно разположени в крайната част на града. Част от  заболелите посещават ОДЗ „Щастливо детство“ и СОУ „Н. Рилски“.

РЗИ Сливен е предприело следните дейности за овладяване на епидемичната обстановка в града:

При всички случаи е извършено епидемиологично проучване. На ОПЛ е предоставен човешки нормален имуноглобулин за профилактика на контактните лица.

В засегнатите детски и учебни заведения е въведен противоепидемичен режим на работа. Издадени са предписания до кмета на община Твърдица и директорите на ОДЗ „Щастливо детство“ и на СОУ„Н. Рилски“ с мерки спрямо болните и контактните лица:

- Преустановен е приемът на нови деца в засегнатата яслена група на ОДЗ. От началото на новата учебна година децата се приемат в друга група, като двете групи имат отделни входове и самостоятелни  помещения, без връзка по между им.

- Въведен е ежедневен сутрешен филтър, като съмнително болните се отстраняват и насочват към ОПЛ за извършване на изследвания за билирубин в урина и/или серумни аминотрансферази. Активно издирените съмнително болни от наблюдаваните контактни  лица се насочват за преглед от специалист по инфекциозни болести. 

- Текуща дезинфекция на под, повърхности и санитарни възли в детските и учебните заведения се извършва с дезинфекционен препарат с повишена концентрация на работния разтвор. Осигурени са миещи (течен сапун) и дезинфекционни препарати в санитарните възли. Въведено е използване на еднократни чаши за пиене на вода.

РЗИ Сливен е извършила заключителна дезинфекция в две сгради на ОДЗ „Щастливо детство” (санитарни възли, спални помещения, офиси за разпределение на храна,  играчки и помещения за игра) и в СОУ „Неофит Рилски”- първи, втори и трети класове,  разположени в 2 сгради ( санитарни възли, учебни стаи, коридори, физкултурни салони и пособия за спорт), както и в засегнатите огнища – всички помещения, посуда за хранене, външни тоалетни.

Проведени са беседи сред населението в ромската махала за спазване на лична хигиена и са раздадени листовки за запознаване със заболяването хепатит тип А и начините за предпазване.

Всички мероприятия за ограничаване на заболяемостта се осъществяват със съдействието на здравните медиатори  и ОПЛ в града.

Кметството на гр. Твърдица е осигурило дезинфекционен препарат, който здравните  медиатори предоставят в огнищата и разясняват начина за приготвяне на работния разтвор и прилагането му.

При извършените проверки по държавен здравен контрол от РЗИ Сливен не е установена продажба на хранителни продукти в нерегистрирани обекти. Не е констатирано изхвърляне на смет на нерегламентирани места. Сметоизвозването се извършва редовно. От регулярно набираните проби питейна вода не са установени отклонения от стандартите.

Вирусният хепатит тип А е най-често срещания вид хепатит, който се предава се фекално-орален път чрез мръсни ръце, хранителни продукти и вода, поради което е известен и като „болест на мръсните ръце“. Източник на заразата е болният човек или „здрав“ вирусоносител. Възприемчивостта е най-висока в детската възраст.

В случая се касае за контактно-битов път на предаване на заразата. Основната причина за разпространение на заболяването са лошите битови условия, ниската здравна култура и неспазване на лична хигиена.

Проверките за качествено спазване на предписаните мероприятия са ежеседмични. Епидемиологичните проучвания и дезинфекционните обработки продължават.

Сподели в: