Върни се горе

ОТНОСНО: Публикуване на информация за лечебните заведения на интернет страницата на Министерство на здравеопазването

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖО НАЙДЕНОВА,

 

 

В изпълнение на чл. 98 от Закона за лечебните заведения, Министерството на здравеопазването е предприело необходимите действия за стриктно спазване от страна на лечебните заведения на законовото изискване да поставят на общодостъпни места в сградата си информация, относно вида и цената на всички предоставяни медицински и други услуги и начина на заплащането им.

Регионалните здравни инспекции са териториалните органи на МЗ, които имат задължението да проследят изпълнението на тези  изисквания от лечебните заведения на съответната територия, а именно: предоставяне на информация от лечебните заведения за електронен адрес и описание на общодостъпните места в сградата на лечебното заведение, на които е оповестена информация за вида и цената на всички предоставяни медицински и други услуги и за начина на заплащането им, информация за реквизитите на финансовите документи, които се издават на пациентите за всички заплатени от тях суми и утвърден ценоразпис на всички предоставяни от лечебното заведение медицински и други услуги,  попълнен във формат, съгласно приложен образец с цел публикуването им на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването.

          По отношение на мерките, които Министерството на здравеопазването е предприело в случай на неизпълнение на чл. 98 от ЗЛЗ от лечебните заведения, Ви информирам за  следното:

Законът за лечебните заведения съдържа редица разпоредби с административен характер, които са въвеждани с различни негови изменения и допълнения през последните години. Такива са например разпоредбите, въвеждащи задължения за предоставяне на информация с административен характер на конкретен орган или лица. Целите на разпоредбите и очакваните резултати от прилагането им са различни. С оглед на това при въвеждането им не всички са скрепявани с административно-наказателна отговорност.

В тази връзка в последните месеци, предвид натрупания опит по прилагането на Закона за лечебните заведения, Министерството на здравеопазването идентифицира необходимост от въвеждане на административно-наказателна отговорност за неизпълнението на всяко въведено с него и с подзаконов акт по прилагането му задължение, за което не е предвидена такава. С разработвания понастоящем от Министерството на здравеопазването проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина ще бъде предложено въвеждането в Закона за лечебните заведения на административно-наказателни разпоредби за случаите на нарушаване на въведените задължения на лечебни заведения за предоставяне на информация с административни цели, както и за случаите на нарушаване на всяка друга разпоредба на закона и на подзаконов акт по прилагането му, за което няма административно-наказателен състав.

Целта е  да бъдат сведени до минимум предпоставките за отказ на информация от страна на лечебни заведения на посочените в закона административни органи и по този начин да могат да бъдат реализирани от съответните органи в пълнота аналитично-контролните им дейности, въведени със закона.

Сподели в: