Върни се горе

ОТНОСНО: Използваемостта на леглата, определени чрез Националната здравна карта

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО  КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА Д-Р НАЙДЕНОВА,

 

В Националната здравна карта (НЗК), въз основа на реалните потребности на населението е определен необходимият брой болнични легла за видовете медицински дейности.  Необходимо е да подчертая, че потребностите от легла по видове и по нива на компетентност не са определени по лечебни заведения, а общо за съответната област.

При  определяне на потребностите от брой легла за медицински дейности по нива на компетентност някои дейности са планирани на регионално ниво - медицинска онкология, лъчелечение, специализираните хирургични дейности, специализирани педиатрични дейности и др.

 По данни на Националния център за обществено здраве и анализи, общата използваемост на болничните легла в страната /през 2018 година/ е 66,1%, а на леглата за активно лечение – 65,5%. Използваемостта на болнични легла за медицински дейности по специалност „Пневмология и фтизиатрия“, при която се наблюдава по-висока заболеваемост през грипния сезон, общо за страната е 73,2%. Данните за използваемостта на леглата по инфекциозни болести, където също е налице сезонен характер на някои заболявания, общо за страната е 52,9%. По отношение на леглата по медицинска онкология следва да се отбележи, че средната използваемост на леглата  за страната е 64,8%.

Организацията на приема в лечебни заведения за болнична помощ е регламентирана с Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Важно е да се отбележи, че в нормативния акт е определен срокът, за който може да бъде планиран приемът на здравноосигурените лица за дейности, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Този срок е не повече от два месеца, като той може да бъде удължен по желание на пациента, по медицински показания или ако е настъпило подобрение в състоянието. В случай, че състоянието на пациент се влоши, той постъпва в болница по спешност в съответствие с изискванията за спешен прием.

Механизъм за увеличаване или намаляване на броя на болничните легла е предвиден в Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. Веднъж годишно, в периода от 1 до 31 януари, лечебните заведения могат да променят броя на разкритите болнични легла в клиниките/отделенията си с изключение на случаите на разкриване на нови медицински дейности по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на Закона за лечебните заведения. За целта те уведомяват РЗИ за промяната в срок до 5 дни от извършването ѝ, като представят и обосновка на необходимостта от нея. От своя страна РЗИ извършва анализ на използваемостта на болничните легла по видове и медицински дейности в лечебните заведения в областта и го представя на министъра на здравеопазването.

В заключение бих желал да Ви уверя, че нашата цел е да гарантираме на всеки български гражданин равнопоставен достъп на здравни услуги на всички нива в извънболничната и болничната помощ, при ефективно разходване на публичните ресурси за здравеопазване. Именно затова съм уверен, че мога да разчитам на Вашата подкрепа за провежданата от Министерство на здравеопазването политика.

Сподели в: