Върни се горе

ОТНОСНО:Националната здравно-информационна система и изискванията на Системата за здравни сметки, ЕВРОСТАТ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА Д-Р НАЙДЕНОВА,

 

Както и Вие казахте, Системата на здравни сметки (СЗС)   е международно приета статистическа система за описание, класифициране и анализ на разходите за здраве и източниците на финансиране.

Основните й цели са:

•  Да се осигури международно съпоставима информация в система от стандартни матрици;

•  Да се дефинират хармонизирани граници на здравния сектор и приложат хармонизирани дефиниции;

•  Да се осъществи анализирането на системата на здравеопазване от икономическа гледна точка в съответствие с методологическите принципи на макроикономическите /националните/ сметки и класификационните разрези на Международната класификация на здравните сметки.

Методологията и класификациите, използвани от Системата на здравни сметки са разработени от Евростат, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ и Световната здравна организация.

Съгласно Закона за статистиката, Националният статистически институт координира статистическата дейност на държавата. Той е контактната точка, която предоставя информацията по СЗИ на Евростат, ОИСР и други международни организации. За изпълнение на тази дейност, НСИ получава информация от:

•  Министерство на здравеопазването - Отчет за изпълнение на бюджета на МЗ и детайлна информация за разходите в съответствие с методологическите изисквания на Системата на здравни сметки;

  НЗОК - Отчет за изпълнение на бюджета на НЗОК и  информация за разходите в съответствие с методологическите изисквания на Системата на здравни сметки и др.

Посочената по-горе първична информация се предоставя на НСИ по официален път на оптичен носител.

В Министерство на здравеопазването е в ход изпълнението на проект „Доизграждане на национална здравно-информационна система (НЗИС)“. Проектът включва дейности, които ще позволят автоматизиран обмен на информация с други институции, включително и данни по Системата на здравни сметки.  

Накратко, изпълнението на проекта ще позволи автоматизирано подаване на данни по Системата на здравни сметки без да е необходима намесата на оператор или друго длъжностно лице.

Дейности, включени в проекта :

Дейност 2Разработване и въвеждане на национални номенклатури, задължителни за използване в сектора на здравеопазването по отношение на медицинската информация и обмена ѝ в реално време“: В изпълнение на дейността ще бъдат адаптирани и преведени за използване в Република България и ще бъдат въведени в НЗИС номенклатури, класификатори или терминологии, които са международно признати и използвани ЕС.

Дейност 3 „Разработване и въвеждане на национални здравноинформационни стандарти за обмен на медицински данни в реално време“: В изпълнение на дейността ще бъде разработена информационна система за въвеждане и поддържане на задължителни стандарти и спецификации за обмен на здравна информация.

Дейност 4Разработване и внедряване на базовата функционалност на ядрото на НЗИС“: В изпълнение на дейността ще бъде изградено ядрото на НЗИС с възможности за съвместна работа и взаимодействие на различни релевантни приложения , притежавани от различните участници в НЗИС.

Дейност 6 „Разработване на подсистема за електронни административни услуги“: В изпълнение на дейността ще бъде разработена подсистема за реализиране на електронни административни услуги

Дейност 12 „Изграждане на система за мониторинг и контрол в здравеопазването : В изпълнение на дейността ще бъде изградена система за мониторинг и контрол на електронното здравеопазване, която ще предоставя възможност за анализ на данните от всички елементи на НЗИС, като ще предостави и функционалност за финансово управление и мониторинг на разходите за дейности, финансирани директно от МЗ. Системата ще позволява изготвянето на справки, конструирани от потребителите в зависимост от поставените цели и задачи.

Сподели в: