Върни се горе

Относно: диспечерските звена в центровете за спешна медицинска помощ.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. КЛИСАРОВА, ДОЦ. ЙОРДАНОВ И Д-Р ТИМЧЕВ,

 

Системата за спешна медицинска помощ е изградена окончателно през 1996 г. със структурирането на 28 центъра за спешна медицинска помощ /ЦСМП/. Паралелно със структуриране на системата е изградена и комуникационно-информационна система, осигуряваща свързаност между всичките 198 филиали за спешна медицинска помощ. Към всеки ЦСМП  е изградена Районна координационна централа /РКЦ/ със съответен брой диспечерски екипи, които да приемат и предават на мобилните медицински екипи обажданията за спешни повиквания.

До изграждането на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 /НССПЕЕН 112/   спешните повиквания се приемат директно от диспечерските екипи в Районните координационни централи  през тел. 150.

С изграждане на  Единен европейски номер 112 директната връзка на Районните координационни централи през тел. 150 е прекъсната. Обажданията за спешни повиквания започват да се приемат през 6-те центъра на тел. 112.

През 2015 г. поради отчетени затруднения в комуникациите между пациентите търсещи спешна медицинска помощ и Районните координационни централи през телефон 112,                    бе възстановено обаждането за спешна медицинска помощ и през тел. 150. Обажданията през тел. 150, обаче, не попадат директно в Районните координационни централи на ЦСМП, а се предават през центровете на тел.112.

Поради отчетените затруднения в комуникациите в самата система за спешни повиквания с номер 112 и в комуникациите с всички служби за спешно реагиране /в резултат на амортизирана комуникационна техника и остарели технологии/ със заповеди на Министъра на вътрешните работи и Министъра на здравеопазването е създадена междуведомствена работна група, със задача изработване на КОНЦЕПЦИЯ за изграждане на нова система за приемане на спешни повиквания и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране, базирана на единна платформа с цел подобряване на услугата Единен Европейски номер112 на територията на Република България.

За създаването на Концепцията работната група обсъжда всички възможни варианти, които ще доведат до подобряване  дейността по  приемане и предаване на обажданията за спешни повиквания.

Предложение за закриване на Районните координационни централи и съкращаване на диспечерските екипи не е обсъждано.

Сподели в: