Върни се горе

Относно: състоянието на питейната вода в с. Казанка, община Стара Загора, област Стара Загора

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,

 

Отговорността за доставянето на чиста и безопасна питейна вода на населението, както споделих пред Вас /народните представители/ на миналия парламентарен контрол, отговаряйки на въпроса за състоянието на питейната вода в град Брегово е разпределена между държавните институции в зависимост от тяхната експертиза и компетентност и не е ангажимент само на министерство на здравеопазването.

Ето защо Ви предоставям следната информация от компетентността на Министерство на здравеопазването и РЗИ Стара Загора за създалата се ситуация в   с. Казанка:

При проведен контролен мониторинг през 2017 г. от страна на РЗИ Стара Загора е установено превишаване на контролното ниво на обща алфа активност в питейната вода на с. Казанка. В изпълнение разпоредбите на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, РЗИ Стара Загора връчва на водоснабдителното дружество предписание за провеждане на допълнителни проучвания.

На 08.03.2018 г. в  РЗИ Стара Загора чрез водоснабдителното дружество са постъпили протоколи с резултатите от проби, предоставени за анализ на радионуклиди и химичния показател „естествен уран“ в  БАН  от  ВиК Стара Загора. Още същия ден са изпратени в отдел „Радиационна защита“ на РЗИ Пловдив, който упражнява радиационен здравен контрол  на територията на област Стара Загора, за изготвяне на експертно становище за определяне на индикативната доза, която  представлява здравнозначим радиологичен показател. 

На 14.03.2018 г. в РЗИ Стара Загора постъпва експертното становище на РЗИ Пловдив, съгласно което оценката на „индикативната доза е по-малка от параметричната стойност от 0,1 mSv“, като са дадени и конкретни препоръки по отношение на установените стойности на химичния показател „естествен уран“, съгласно които ползването на питейна вода следва да бъде ограничено за пиене и готвене от населението.

На 15.03.2018 г. екип от експерти от РЗИ Стара Загора събират и анализират цялата налична в информация относно схемата на водоснабдяване, резултатите от извършвания държавен здравен контрол в Зоната на водоснабдяване, данните от провеждания през предходните години мониторинг, които не показват отклонения по химичния показател естествен уран.

На 16.03.2018 г. в Министерство на здравеопазването се проведе работна среща с представители на РЗИ Стара Загора, на която беше указана методична помощ по възникналия казус, като бяха обсъдени и последващите действия.

На 17.03.2018 г. РЗИ Стара Загора са връчили Предписание на управителя на „ВиК” ЕООД  – Стара Загора, за  ограничаване временно /до възстановяване качеството на питейната вода/ ползването на питейна вода, като се забранява ползването й за пиене и приготвяне на храна, като задължава оператора да доставя на населението на с. Казанка вода за питейно- битови нужди с водоноска и/или бутилирана, както и незабавно да уведоми жителите на с. Казанка за създалата се ситуация. На същата дата директорът на РЗИ Стара Загора с писмо уведомя областния управител, кмета на Община Стара Загора и кмета на    с. Казанка за създалия се проблем,   като препоръчва на кмета на населеното място по подходящ начин (чрез писмени обяви на видни места и др.) също да уведоми населението. С писмо от същата дата е уведомен и директора на Областна дирекция по безопасност на храните Стара Загора. Изпратено е и писмо до Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за предприемане на действия от тяхната компетентност.  

На 18.03.2018 г. с цел проследяване на показателя през различните сезони е взета: една проба „сурова“ вода от единия от  дренажите и една проба от населеното място от крана при потребителите. На 19.03.2018 г. е взета проба „сурова“ вода, от другия  дренаж.  Същият ден трите проби са предоставени от ВиК  Стара Загора за анализ по показател естествен уран в Национален център по радиобиология и радиационна защита.

Към настоящия момент всички предписани мерки се изпълняват, като от страна на РЗИ и ВиК се осъществява мониторинг на питейната вода, доставяна с цистерна за нуждите на населението на с. Казанка.  

По данни на РЗИ Стара Загора, ВиК Стара Загора са предприели действия за проучване и изграждане на ново водовземно съоръжение в землището на с. Казанка извън територията на полигона „Змейово“.  

По отношение на поставените от Вас въпроси касаещи идентифициране източника на „замърсяване с уран на централния водоизточник в селото“, Ви уведомявам, че Министерство на здравеопазването не притежава компетентност и експертиза да даде отговори на тях. Тези въпроси са от компетентността на други ведомства, на които е възложено управлението на водите, както и на експертна оценка  на научните среди, работещи в тази област.

Сподели в: