Върни се горе

Относно: Изпълнение на проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 -2020 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЙОРДАНОВ,  Д-Р НАЙДЕНОВА И Д-Р ТИМЧЕВ,

 

От 28.02.2017г. Министерство на здравеопазването изпълнява проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., с основна цел подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на проекта е           7 млн. лв. - 100 % безвъзмездна финансова помощ за МЗ. 

 До момента е изпълнено следното:

  1. Изготвен е анализ на нуждата от обучение на служителите от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и разкритите филиали и изнесени екипи към тях и на служителите в спешните отделения (СО) на лечебните заведения;
  2. Обявена и проведена е обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на специализирано медицинско оборудване, обзавеждане и канцеларски материали за нуждите на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, създаден с  ПМС № 239 от 13 септември 2016 г.;
  3. Определена е сградата, в която ще се помещава  центъра    и са изготвени количествено-стойностни сметки за  необходимите строително-ремонтни дейности;
  4. Приключено е административното изграждане на центъра. Избран е директор и са назначени експерти, съгласно щатното разписание;
  5. В процес на провеждане е обществена поръчка за избор на изпълнител за осигуряване на публичност по проекта.
  6. В процес на подготовка е изготвянето на цялостна документация за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проекта.

В процес на подготовка е и създаването на методика и програми за първоначално, периодично и продължаващо обучение на всички категории персонал от центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения, и на разработването и въвеждането на методики за периодична оценка на квалификацията и професионалните умения в спешната медицинска помощ.

Предстои стартиране на подготовката на обществените поръчки за избор на изпълнител, осигуряващ логистика за персонала от системата на СМП, както и за избор на изпълнител, който ще организира и провежда обучението на всички категории персонал от ЦСМП и спешните отделения.

С оглед на законоустановените срокове за провеждане на обществените поръчки, се очаква стартирането на обученията да започне в средата на месец септември 2018 г.

 Министерството на здравеопазването, съвместно с Националния център за обучение и квалификация е изработило план-график, съгласно който цялостното изпълнение на проекта ще приключи в предвидения срок – месец декември 2019 г.

Сподели в: