Върни се горе

Относно: заплащане на извинителните бележки от общопрактикуващите лекари за деца

                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-ЖО СИДОРОВА И Г-ЖО ЖЕКОВА,

 

Медицинските дейности, които се предоставят на пациентите и не се заплащат от тях, са регламентирани в Наредба № 3 от 20.03.2018г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 29 от 30.03.2018 г., в сила от 1.04.2018 г.).

Издаването на медицинска бележка, оправдаваща отсъствието на децата по здравословни причини, не е включено в пакета от медицински дейности, осъществявани от общопрактикуващите лекари.

В тази връзка се обсъжда възможността лекарското становище относно необходимостта детето да отсъства по здравословни причини да се осигури чрез отметка в амбулаторния лист, по аналогия на болничния лист, като чрез софтуерно решение ще се попълват автоматично всички необходими за целта данни. Предвижда се становището да бъде самостоятелно обособена част на Амбулаторния лист (отрязък), която да може да се отдели от него и да се предостави на пациента.

Националната здравно осигурителна каса ще предприеме действия за промяна в амбулаторния лист в съответствие с нормативната уредба.

Сподели в: