Върни се горе

ОТНОСНО: Искания за повишаване на възнагражденията на медицинските сестри и здравните работници

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ  ПРОФ. МИХАЙЛОВ, ДОЦ. ЙОРДАНОВ И Д-Р ТИМЧЕВ,

Ръстът на възнагражденията на персонала в лечебните заведения за болнична помощ – медицински специалисти по здравни грижи, лекари и др. е  приоритет на правителствената политиката в сектор „Здравеопазване“.

Министерството на здравеопазването полага системни усилия за създаване на възможности в държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ за актуализиране на възнагражденията на медицинските специалисти.  

С цел финансова подкрепа на лечебните заведения от началото на 2019 г. Министерството на здравеопазването инициира и бяха приети няколко постановления на Министерския съвет, с които се одобриха допълнителни разходи по бюджета на МЗ, с което се създаде възможност да се увеличат стойностите за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, които се субсидират  от МЗ по  реда на Наредба № 3 от 2019 г.

По този начин държавните и общинските болници получиха допълнителен финансов ресурс в размер на 36 млн. лв., част от който следва да даде отражение и върху размера на възнагражденията на персонала. Допълнително за спешна помощ на ЦСМП и спешните звена в областните болници са разпределени 15 млн. лв. също за разходи за персонал.

Отделно от това, с анекс към НРД с 50 млн. лв. от резерва на НЗОК за непредвидени и неотложни разходи от 1 юни се  увеличиха цените на повече от 120 клинични пътеки, което даде възможност на болниците да получават повече средства по реда на договорите за медицинска дейност с НЗОК/РЗОК. Ефектът от тази мярка ще проличи най-ясно след отчета за деветмесечието.

Очакването е, че всички тези действия ще допринесат за стабилизиране на финансовото състояние на държавните и общински болници и медицинските специалисти, вкл. и медицинските специалисти по здравни грижи в тях ще могат да разчитат на по-добри възнаграждения през второто полугодие на 2019 година.

Както нееднократно съм заявявал, ролята на министъра на здравеопазването е да създаде механизъм, по който най-справедливо да се разпределят парите за възнагражденията на заетите в сектора. С тази цел Министерството на здравеопазването утвърди Методика за образуване на разходите

за персонал и работните заплати на медицинския и немедицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ. Методиката е разработена така, че на базата на правила да се постигне баланс между финансовите възможности на лечебните заведения и равнището на възнагражденията на медицинските специалисти, както и справедливост и прозрачност при определяне на индивидуалния размер на възнагражденията.

В много от лечебните заведения за болнична помощ са направени стъпки за увеличаване на възнагражденията, разбира се в зависимост от финансовото състояние на конкретното лечебно заведение. Въпрос на политика на ръководството на лечебното заведение е какъв конкретен подход да се приложи при формирането на заплатите на медицинския и друг персонал.

По последни отчетни данни за месец септември средната основна заплата в момента при медицинските сестри е между 700 и 900 лв., а средната брутна работна заплата се движи между 1100 и 1500 лв. За да има прозрачност, предвиждаме  към пакета от ключови медико-статистически и финансови показатели на болниците, който започнахме да публикуваме на интернет-страницата на МЗ да добавим и информация за достигнатите основни и брутни заплати на държавните болници.

Още веднъж бих желал да подчертая, че работодател на медицинските специалисти по здравни грижи са изпълнителните директори/управителите на болниците, но в качеството ми на министър на здравеопазването съм създал необходимите условия с методиката като механизъм и правила и с допълнителните финансови средства по бюджета на МЗ и от НЗОК,  работодателите  да актуализират възнагражденията, което в редица лечебни заведения вече е факт и се надявам до края на годината това да бъде по-голямата част от държавните и общински лечебни заведения.

Исканията на медицинските сестри за увеличаване на възнагражденията са справедливи, но това може да стане постепенно  и при отчитане интересите  и на останалите участници в лечебнодиагностичния процес, както и съобразяване с финансовото състояние на лечебните заведения. Искането на медицинските сестри за две минимални заплати като основно възнаграждение на този етап ще създаде неравнопоставеност в заплащането между отделните категории персонал в някои от болниците и ще доведе до допълнително  напрежение в лечебните заведения.

 В заключение, бих желал още веднъж да отбележа, по повод коментарите в последните дни за извършената промяна на постановление, с които се одобриха допълнителни  разходи по бюджета на МЗ и връзката със средствата, които НЗОК насочи  за увеличаване на цените на клиничните пътеки. Независимо от двата източника, сумарно като резултат, допълнителните средства дават възможност за увеличаване на приходите на лечебните заведения и респективно възнагражденията на заетия в тях персонал. Решението е както на правителството, така и на Надзорния съвет на НЗОК  и по този начин законосъобразно са осигурени повече публични финансови ресурси. Това е една от стъпките за решаване на проблема с възнагражденията, ще анализираме внимателно ситуацията и достигнатите равнища на възнаграждения в държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ всеки месец и ако е налице възможност за следваща стъпка в тази насока, ще я предприемем, тъй като винаги съм подчертавал, че това не е еднократно действие на правителството, а стратегическа цел на политиката в сектора.

От разговорите, които съм водил, не виждам никакво напрежение сред лечебните заведения за болнична помощ. Имаме подкрепата в предприетите действия и от страна на съсловната организация на българските лекари.  Всички са доволни за това, че е направена една нова крачка, за да решим проблема със заплатите. Винаги пред вас съм споменавал, че това не е еднократно решение на правителството. Ние искаме да решим този проблем и докато не го решим, ще търсим всички възможни инструменти, за да създадем спокойствие сред медицинските сестри и лекарския персонал да работят така, както те желаят, в условия, в които те желаят.

 

 

 

 

 

 

Сподели в: