Върни се горе

ОТНОСНО: европейско финансиране в областта на здравеопазването за следващия програмен период

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЙОРДАНОВ И Д-Р ТИМЧЕВ,

 

Министерство на здравеопазването ще предостави своевременно своите предложения за финансиране през следващия програмен период в съответствие със специфичните цели, които следва да осигурят Европейските социални и инвестиционни фондове.

Към настоящия момент процесът на договаряне се движи в предварително определените срокове и не съществуват индикации за забавяне и загубване на възможността за европейско финансиране в областта на здравеопазването за следващия програмен период. Предвидените проекти по Оперативна Програма Региони в растеж са както следва:

 

1. Оборудване и обзавеждане на МБАЛ за детски болести

Детското здраве е основен приоритет в сектор здравеопазване. Отчитайки факта, че грижите за здравето на децата са инвестиция в бъдещи здрави поколения, усилията за подобряване на здравните услуги следва да са насочени към осигуряване на по-добър достъп и навременно насочване към необходимия вид диагностика и лечение, както и комплексно интердисциплинарно медицинско обслужване за деца с хронични заболявания, увреждания и специфични потребности и внедряване в практиката на утвърдени стандарти за диагностика, лечение и рехабилитация за заболяванията в детска възраст.

2. Подкрепа за развитието на трансплантацията и донорството, както и повишаване на качеството на живот на пациентите на диализно лечение с необходимост от трансплантация

За увеличаване потенциала за успешна трансплантация е необходимо да се предприемат всички възможни мерки за обучение и подобряване на материалната база в тази сфера.

Повишаване на качеството на психично-здравните грижи в България, както и ремонт и обновление на сградния фонд в държавните психиатрични болници

Необходимостта от повишаване на качеството на психично-здравни грижи в България налагат необходимостта от ремонт и обновление на сградния фонд в държавните психиатрични болници Предлагаме да бъдат финансирани:

- Строително монтажни дейности на съществуващ сграден фонд;

- Закупуване на обзавеждане;

- Обучение на медицински сестри и психиатри

3. Създаване на 27 броя мобилни екипи към областните лечебни заведения за осигуряване на медицинска помощ в отдалечени и труднодостъпни места

Целта на проекта е закупуване на специализирани превозни средства - оборудвани мобилни лаборатории, мобилни рентгенови кабинети, мобилни АГ кабинети и транспортни леки автомобили, чрез които екипи от медицински специалисти към 26 областни лечебни заведения да могат да осигуряват медицинска помощ в отдалечени и трудно достъпни места при необходимост или за реализирането на профилактични или скринингови прегледи.

4. Модернизиране на материално-техническата база на 27 държавни лечебни заведения – търговски дружества, чрез осигуряване на съвременна медицинска апаратура,свързана с основния предмет на дейност по осъществяване на болнична помощ

Целта на проектната идея е да се модернизира  материално-техническата база на 27 държавни лечебни заведения – търговски дружества, чрез доставка на съвременна медицинска апаратура, за прилагане на специализирани болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на социално-значимите заболявания, и създаване на достъпна среда. През програмен период 2007-2013 г. бяха модернизирани 17 лечебни заведения за болнична помощ в страната, за същите предлагаме да бъдат доокомплектовани с необходимата апаратура, с което ще се постигне равен достъп до здравни услуги на пациентите във всичките региони на страната.

5. Необходимост от финансиране в областта на долекуването, продължителното лечение и изграждане на хосписи в 27 държавни лечебни заведения – търговски дружества

Инвестиране в специализирани болници и отделения, в които се извършват дейности за  долекуване, продължително лечение и рехабилитация и хосписи за пациенти, които имат нужда от продължителен болничен престой и не могат да се обслужват сами в домашна обстановка. Инвестициите ще включват извършване на СМР дейности: реконструкция и преустройство на  съществуващи сгради, строителство на нови сгради и дострояване, както и доставка на съвременно медицинско и немедицинско оборудване и транспортни средства, необходими за придвижването на пациентите. Специализирани болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация и хосписи в или към публични лечебни заведения, са лечебни заведения, в които различни специалисти осигуряват грижи за всякакви пациенти, независимо от възрастта, с всички заболявания, които са преминали острата фаза на лечение.

6. Необходимост от финансиране на нови условия за предлагане на услуги от общопрактикуващи лекари в труднодостъпни райони

Инвестиране в СМР и ремонтни дейности за създаване на медицински кабинети за новозавършили общопрактикуващи лекари в трудно достъпни райони на страната.

Инвестициите ще включват извършване на СМР дейности: ремонт и обновяване в  съществуващи сгради, както и доставка на съвременно медицинско и немедицинско оборудване и транспортни средства, необходими за осъществяване на медицинската дейност.

7. Закупуване на 3 броя транспортни средства по въздух (медицински хеликоптери)

Осигуряването на интегрирана система за спешна медицинска помощ за реакция при бетствия и развитието на европейска координация са заложени в Националната здравна стратегия на Република България. В тази наска е предвидено и осигуряване на 3 броя транспортни средства  по въздух (Медицински хеликопери) за осигуряване на спасителни акции и обезпечаване на дейности на екипите по спешна медицинска помощ, Български Червен кръст, доброволчески отряди, Планинска спасителна служба и др. при специализирани операции и операции в труднодостъпни места.

Сподели в: