Върни се горе

Относно: Наредба № 3 от 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и в училищата

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИНОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

 

Във връзка с отправен от Вас въпрос относно Наредба № 3 от 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и в училищата и разпоредбите, които създават проблеми, Ви уведомяваме следното:

Министерство на здравеопазването е изготвило проект на нова Наредба за устройството и дейността на здравните кабинети и здравните изисквания към тях, в който подробно са разписани правата, задълженията и отговорностите на лицата, които работят в здравните кабинети, както и дейностите които се извършват в здравните кабинети.

- Относно „броя на учениците, които обслужва един медицински специалист (чл. 5, ал. 1):

В проекта на Наредба за устройството и дейността на здравните кабинети и здравните изисквания към тях, е отпаднало изискването за минимален брой деца/ученици, обслужвани от един медицински специалист. В проекта на новата наредба в чл. 6, ал. 4 е определена горна граница за брой обслужвани деца/ученици (до 200 деца и до 800 ученици) от един медицински специалист в здравния кабинет на една или повече детски градини или едно или повече училища за осемчасов работен ден.

-Относно „лекарствения списък, приложение № 2, към чл. 5, ал. 6“:

Списъкът на лекарствените продукти и медицинските изделия е изцяло обновен. Освен това е дадена възможност за осигуряване на допълнителни видове и количества лекарствени продукти и медицински изделия въз основа на препоръка направена от лекаря, провел профилактичния преглед на детето/ученика, което е отразено в Талона за проведен профилактичен преглед.

- Относно „изискванията за следдипломно обучение по проблемите на профилактиката и промоцията на здравето, чл. 3, ал. 3 и чл. 6, ал. 1“:

В чл. 2 на проектонаредбата е разписан текст, с който се регламентира обучението на медицинските специалисти от здравните кабинети. Осигурява се задължително обучение за оказване на първа помощ при спешни състояния в център за спешна медицинска помощ, както и за проблемите на профилактиката на болестите, промоцията на здраве и по спазване на хигиенния и противоепидемичния режим, съответно в регионалните здравни инспекции (РЗИ) и/или в Националния център по обществено здраве и анализи.

- Относно твърдението за „прекъснатата връзка между личния (семейния) лекар и медицинския специалист от здравния кабинет на детската градина и училището“:

Считаме, че разпоредбите на чл. 14, раздел V „Документация в здравните кабинети“ на проектонаредбата ще промени тази констатация.

Личните лекари на децата/учениците, както и лекарите по дентална медицина имат задължението ежегодно да попълват Талон за проведен профилактичен преглед на дете/ученик и Талон за проведен профилактичен дентален преглед с данните от профилактичните прегледи на децата и учениците, извършени през съответната година, съгласно изискванията на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.).

Също така „лицата, които работят в здравните кабинети със съдействието на директора на детската градина и училището изискват от родителя, настойника, попечителя, или лицето, полагащо грижи за детето/ученика, в периода от месец септември до края на месец декември на всяка календарна година да предоставят талоните за проведени от личните лекари профилактични прегледи“.

Към настоящия момент проектът на Наредба за устройството и дейността на здравните кабинети и здравните изисквания към тях е в процедура на съгласуване от компетентните дирекции в Министерство на здравеопазването, след което същият ще бъде предложен за приемане от Ръководството на МЗ.

В съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на МЗ, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

Също така ще се проведе процедура на междуведомствено съгласуване с Министерство на образованието и науката, с Министерство на труда и социалната политика, с Министерство на младежта и спорта и с Министерство на финансите (съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за здравето).

Сподели в: