Върни се горе

Относно:  Стопанисването на имоти, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ (СБР-НК) ЕАД, находящи се в община Костенец и предоставянето им на концесия на община Костенец         

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           

Във връзка с постъпил по реда на чл. 91 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание депутатски въпрос с рег.№ 02-01-124/13.07.2015г.,  относно  стопанисването на имоти, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ (СБР-НК) ЕАД, находящи се в община Костенец и предоставянето им на концесия на община Костенец, Ви уведомявам: 

Понастоящем в Министерство на здравеопазването се събира информация за имотите – сграден фонд и поземлени имоти, собственост на държавните лечебни заведения – търговски дружества. Една от задачите на тази проверка е да се  прегледат имотите, които не се използват или не се ползват по предназначение, с оглед даване на конкретни указания за бъдещото управление или разпореждане с тях.

По отношение на предоставянето на имотите на лечебното заведение на концесия на община Костенец, Ви уведомявам:

1.Община Костенец не е заявявала до настоящия момент друго искане за предоставяне на имотите, освен за безвъзмездно прехвърляне в собственост;

2.Община Костенец не може да бъде концесионер, съгласно чл. 2, ал. 1 от  Закона за концесии, в който са дефинирани концесията, нейният обект и страните в процедурата, а именно: концесията е право на експлоатация върху обект и/или на услуга от обществен интерес, предоставено от концедент на капиталово търговско дружество - концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и да управлява и поддържа обекта на концесията или да управлява услугата на свой риск.

Сподели в: