Върни се горе

Относно: консорциум на болниците във варна    

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНКОВ,

           

Във връзка с постъпил по реда на чл. 91 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание депутатски въпрос относно създаването на консорциум от държавни, общински и частни болници в гр. Варна, Ви уведомявам следното:

Намерението за създаване на консорциум е мотивирано от стремежа ни за редуциране на административните разходи на отделните лечебни заведения, като средство за постигане на крайната цел - подобряване качеството на обслужване на пациентите.

По своята същност консорциумът е договорно обединяване на търговци за осъществяване на определена дейност. Консорциумът може да бъде организиран под формата на гражданско дружество или дружество по Търговския закон /дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество/.

При реализиране на такова  намерение, участниците в него обединяват усилията си за организиране и осъществяване на съвместна дейност. Конкретните условия се регламентират в договор, в който се уреждат правата и задълженията на страните по него, в т.ч. управлението на активите, икономическото и финансовото управление на обединението и т.н. Консорциумът няма да засегне независимостта на отделните лечебни заведения и те ще запазят юридическата си самостоятелност.

 

Относно поставения въпрос как ще бъде защитена държавната и общинската собственост при евентуално обединение, следва да уточним, че лечебните заведения – търговски дружества управляват собствените си имоти, които са изгубили статута на държавна респ. общинска собственост с преобразуването им в търговски дружества.

 

Сподели в: