Върни се горе

ОТНОСНО: Научната дейност и академичното израстване на кадрите в УСБАЛО ЕАД

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДОЦЕНТ ИВАНОВ,

 

Доцент Иванов, действително за цитирания от Вас период не са предприети действия по избор на нов Научен съвет и не само за периода, който Вие цитирате, от 2019 г. до началото на 2022 г., но също и след изтичане на 5-годишния мандат. Това е установила и проверката на Министерството на здравеопазването, ретроспективно, което представлява нарушение на чл. 8 от Правилника за организацията и дейността на Научния съвет по онкология към „Специализираната болница за активно лечение по онкология“ АД – град София. Този правилник е утвърден с Протокол № 3 от 17 юли 2012 г. В същото време обаче проверката установява, че функционирането на Съвета, въпреки че не е кипяла бурна дейност, не е прекъснато. Защото съгласно същия правилник до избора на нов Съвет, старият продължава да осъществява функциите си. Следва да отчетем факта и че този научен съвет е автономен орган и функционира на основание на приетия от неговите членове Правилник за своята работа.
Във връзка с няколко сигнала, които Министерството на здравеопазването получи, действително от нивото, което Вие цитирахте, както и писани директно до нас, аз разпоредих проверки както на „Вътрешен одит“, така и на Инспектората. Като, разбира се, в обхвата на проверките не е включено само кадровото обезпечение, което Вие цитирате във Вашия въпрос, ние разширихме тези проверки. Действително Общо събрание на служителите е било забавено, но през януари 2022 г. такова е било проведено. Избран е нов Научен съвет. Към момента твърденията на болничното лечебно заведение е, че функционира пълноценно.
По отношение на текучеството проверката на Министерството на здравеопазването установи, че през последните години част от хабилитираните лица, Вие цитирахте някои, но има и други, са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст като според информацията, която е предоставена от изпълнителния директор, е била предоставена възможност за работа до навършването на пределната им възраст съгласно § 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование.
По актуализация на Научния съвет действително са предприети мерки едва в началото на тази година. Държа да отбележа, че това е около месец и половина преди проверката на Министерството на здравеопазването. Така или иначе едва в началото на тази година. Лично се ангажирам да проследя Вашите опасения, че това се отразява на качеството на медицинската дейност, ще ги проследя. Засега това не се потвърждава, но аз лично считам, че проверките в тази посока съвсем не са приключили.
През периода януари 2020 г. – 31 декември 2021 г. са напуснали 19 лекари, като тези документи са се проверили от колегите от „Вътрешен одит“ – няма уволнени, което е видно от предоставените справки. Като професионалисти по здравни грижи са постъпили – 33; напуснали са 45. Установили сме обаче неактуално поименно разписание, което означава, че не се осигурява ефективен контрол и не се актуализират данните своевременно.
Не само за периода, който Вие цитирате, но за по-дълъг период, проверката на Министерството е установила, че от септември 2017 г. до края на миналата година не са провеждани конкурси за заемане на академична длъжност асистент, главен асистент и доцент. Пак отново от тази най-висока трибуна Ви уверявам, че лично ще проследя осигуряването на научното развитие на кадрите и концепцията на ръководството в тази посока.
По отношение на това прекъсване в академичното израстване на кадрите, които Вие цитирате, нашите проверки не потвърждават, че това се отразява на качеството на медицинското обслужване. През това време са въведени нови изследвания, нови методи на лечение. Проверките и на Министерството на здравеопазването, и на Агенцията по медицински надзор установиха, че към момента на проверките изтеклите срочни договори на началници на клиники или отделения в лечебното заведение са обявени. Вече се провеждат конкурсни процедури. Благодаря за вниманието.
Ако има нещо за доуточняване – в репликата.

Сподели в: