Върни се горе

ОТНОСНО: Дали гласуваните промени не са предпоставка за корупционни практики и как Министерството на здравеопазването ще подсигури процесите да са максимално прозрачни

 

УВАЖАЕМА ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЕЛОБРАДОВА,

 

Министерството на здравеопазването винаги е поддържало позицията, че по отношение на обществените поръчки за закупуване на лекарствени продукти и медицински изделия, провеждани от публичните възложители, следва да бъде предоставяна възможност да бъдат обособявани самостоятелни номенклатури в рамките на обособените позиции.

Инициативата такава възможност да бъде законово уредена е на Министерството на здравеопазването, в резултат на което бяха приети сега действащите текстове на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Времевото ограничение до 01.01.2023 год. е въведено във връзка с влизането в сила на Регламент за Изпълнение (ЕС) 2019/1780, с който се установяват нови стандартни формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки на ниво Европейски съюз.

Министерството на здравеопазването, счита че към настоящия момент принципът позволяващ участие по една, няколко или всички номенклатури в рамките на една обособена позиция, следва да бъде запазен, тъй като същият отговаря напълно на основите принципи на Закона за обществените поръчки и в този смисъл ще бъде иницииран процеса за отпадане на времевото ограничение, предвидено в правилника за прилагане на закона.

Сподели в: