Върни се горе

ОТНОСНО: задължения на Национална здравноосигурителна каса към чуждестранни фондове и здравни каси, осигурили здравни услуги на български граждани в Европейския съюз

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАЙНОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

По поставения въпрос относно задълженията на Национална здравноосигурителна каса към чуждестранни фондове и здравни каси, осигурили здравни услуги на български граждани в Европейския съюз Ви информирам следното:

 

Към 30.06.2016 г. от ЦУ на НЗОК по заявления на осигурени в НЗОК лица за възстановяване на извършени от тях разходи за спешна и неотложна помощ при престой в друга държава-членка, са заплатени 201 хил. лв. или 28,7% от заложените в Плана средства.

Средствата, заплатени от РЗОК на договорни партньори на НЗОК за оказана медицинска помощ по чл.45 от Закона за здравното осигуряване на чужди осигурени лица по време на техния престой или пребиваване в България, са в размер на 1 681 хил. лв. или 56,0% от заложените в Плана.

Извършените към другите държави-членки плащания по неприключените суми по техни искове, по реда на „старите“ и „новите“ регламенти са в общ размер от 31 424 хил. лв. или 55,0% от заложените в Плана.

През периода са постъпили 1 331 хил. лв. плащания от другите държави-членки по искове на НЗОК по реда на европейските регламенти.

Общият размер на разходите реда на правилата за координация на системите за социална сигурност на ЕС към 30.06.2016 г. е 31 975 хил. лв. или 53,3% от заложените в Плана.

В таблица 1 е представена информация за изпълнението към 30.06.2016 г. на Плана по направления на плащанията и по държави-кредиторки.

 

Таблица 1   (Виж приложените файлове)                                                                                 (в лева)

 

В таблица 2 е представена съпоставка на извършените плащания в периода 01.01.-30.06.2016 г. спрямо неприключените суми по постъпили искове от други държави-членки, по реда на правилата за координация на системите за социална сигурност.

Таблица 2  (Виж приложените файлове)                                                                                 (в лева)

 

* исковете по „новите“ регламенти, с крайни срокове за безлихвено плащане, изтичащи през 2017 г., са постъпили в периода 01.07.2015 г. - 30.06.2016 г.

 

За исковете, постъпили преди 01.01.2016 г., показаните суми в колони 2 – 5 са неприключени (не са платени и отхвърлени) към 01.01.2016 г.

В колона 5 са показани неприключените суми по исковете по „новите“ регламенти, постъпили в периода 01.07.2015 г. - 30.06.2016 г., и с крайни срокове за безлихвено плащане, изтичащи през 2017 г. За исковете, постъпили в периода 01.01. – 30.06.2016 г., показаната сума в колона 5 е стойността на постъпилите исковете. Общата левова равностойност на исковете, постъпили за едногодишния период 01.07.2015 г. - 30.06.2016 г. е в размер на 91 373 хил. лв.

В колона 7 е представен процентът, който извършените плащания в периода 01.01.- 30.06.2016 г. представляват от неприключените суми на исковете на другите държави, дължими до 31.12.2016 г. (исковете по реда на "старите" регламенти исковете по реда на новите „регламенти“, постъпили до 30.06.2015 г. с крайни срокове за безлихвено плащане, изтичащи до 31.12.2016 г.) Общо плащанията през І-во полугодие на 2016 г. в размер на 31 424 хил. лв. представляват 24,1% от стойността на задълженията към другите държави, дължими през 2016 г. в общ размер от 130 537 хил. лв.

Предвид размера на бюджетните средства по ЗБНЗОК за 2016 г., в плана за плащанията през 2016 г., съгласно решение № РД-НС-04-39/16.05.2016 г., са включени само исковете с крайни срокове за безлихвено плащане до 31.12.2015 г., т.е. искове постъпили преди 01.07.2014 г. Предвид реда и сроковете по европейските регламенти за изпращане на исковете, това са искове за разходи за медицинска помощ, получена от ЗОЛ в другите държави основно в периода 2010 – 2013 година. В тази връзка забавянето на плащанията на получената в другите държави медицинска помощ е с повече от 3 години.

На следващата диаграма е представена динамиката на задълженията по исковете на другите държави за периода на прилагане на правилата за координация на системите за социална сигурност:

Таблица 3  (Виж.приложените файлове) 

През всяка от годините от приемането на България в ЕС годишните суми на платените задължения по исковете на другите държави са по-ниски от стойността на постъпилите през годината искове, което води до непрестанно нарастване на стойността на задълженията към другите държави, като към 30.06.2016 г. те са на стойност 190 476 хил. лв..

 

Основният дял (72%) от сумата по исковете на другите държави се формира от получена от ЗОЛ в другите държави болнична помощ. Делът на останалите видове обезщетения в натура, са както следва: за извънболнична медицинска помощ – 12%; за дентална помощ – 1,5%; за лекарства – 6% и за други обезщетения в натура – 8,5%.

Заплатените от осигурителните институции в другите държави обезщетения в натура за ЗОЛ са основно по повод на спешни и неотложни състояния, възникнали по време на престой на лицата в другите държави – 70% от заплатената от НЗОК сума е на основание на ЕЗОК (или УВЗ ЕЗОК). Разходите на основание на формуляри за продължително пребиваване формират 26% от разхода, а по издадени разрешения за планово болнично лечение разходите – 4%.

От заявените за възстановяване суми на основание на издадена ЕЗОК, около 3% представляват разходите за лица, които в периода на получаване на помощта са били с прекъснати здравноосигурителни права. От заявените за възстановяване суми на основание формуляри за продължително пребиваване около 0,3% се формират от лица с прекъснати здравноосигурителни права – предимно членове на семейства на осигурени лице. 

Таблица 1
JPG файл, 267,2 KB, качен на 02.09.2016

jpg document

Таблица 2
JPG файл, 243,4 KB, качен на 02.09.2016

jpg document

Таблица 3
JPG файл, 73,3 KB, качен на 02.09.2016

jpg document
Сподели в: