Върни се горе

ОТНОСНО: Общата политика и стратегия по предотвратяване на корупционните практики и превантивни действия от страна на Министерството на здравеопазването

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАЙТОВ,

В Министерството на здравеопазването, чрез председателя на Народното събрание, постъпи запитване с вх. № 02-01-102/28.06.2016 г., относно общата политика и стратегия по предотвратяване на корупционните практики и превантивни действия от страна на Министерството на здравеопазването.

Конкретно поставените въпроси са:

 1. Каква е оценката по отношение на корупционния риск, извършена от Инспекторат?
 2. Какви мерки са предприети за ограничаване на корупционния риск в Министерството на здравеопазването (МЗ)?
 3. Какви прояви на корупция са установени в МЗ и в сферата на здравеопазването през календарната 2015 г.?
 4. Какви мерки са предприети за подобряване на неефективната работа на администрацията?

В отговор на поставените от Вас въпроси:

С Решение № 230 на Министерския съвет от 09.04.2015 г. е приета Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България     2015-2020 г., която в Приоритет 1 „Изграждане на ефективна система от антикорупционни органи и звена“, т. 5 от мерките предвижда „засилване на независимостта, капацитета и правомощията на инспекторатите като важни административни инструменти за превенция на корупцията“.

Инспекторат е създаден и извършва дейността си на основание чл. 46 от Закона за администрацията. Функциите на инспекторат са разписани в закона и в чл. 20 от Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването. Те могат да се групират по следния начин:

 • Административен контрол – следи за спазване на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове;
 • Мониторинг – извършва се ежедневно и е насочен към разкриване на грешки, нарушения, прояви на корупция и корупционни практики с цел въвеждане на адекватни механизми за превенция, противодействие и ограничаване на корупцията;
 • Следи за изпълнение на мерките на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г.;
 • Осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и изготвя доклади за изпълнение на задълженията по чл. 12 от закона; от служителите в министерството, ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет и представители на държавата в органите на управление или контрол на лечебните заведения – търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие в капитала;
 • Извършва проверки по сигнали за незаконни или неправомерни действия или бездействия на служителите и други длъжностни лица от системата на здравеопазването и проверки, свързани с твърдения, които имат широк обществен отзвук;
 • Извършва анализ и оценка на условията, причините и предпоставките за установените слабости, пропуски, грешки, нередности, нарушения, злоупотреби, измами, прояви на корупция или корупционни практики във всички проверявани обекти и предлага адекватни механизми за тяхното отстраняване и/или ограничаване.

Инспекторат е на пряко мое подчинение и основната му цел е да осигурява необходимата обратна връзка относно процеса на спазване и изпълнение на нормативните актове и вътрешните документи; да предоставя обективна информация с анализ и оценка на ефективността на административната дейност към определен момент на звената в структурата на МЗ и второстепенните разпоредители с бюджет и да формулира препоръки за непрекъснатото й усъвършенстване.

В изпълнение на Приоритет 5 „Освобождаване на гражданите от дребната корупция“, Мярка 5.6 „Разработване и утвърждаване на секторен антикорупционен план за системата на здравеопазването“ от Плана за изпълнение на мерките от Националната стратегия, Инспекторат събра предложения за антикорупционни мерки от всички структури в системата на МЗ, които бяха обобщени, систематизирани и анализирани и на тяхна база е изготвен и утвърден от мен Секторен антикорупционен план в системата на здравеопазването.

Като отговорна структура за изпълнение на мярка „Оценка на корупционния риск на структури в системата на здравеопазването“ е определен Инспекторат на Министерството на здравеопазването.

В изпълнение на тази мярка през 2015 г. в МЗ е разработена и утвърдена Методика за оценка на корупционния риск от Инспекторат, която отчита спецификите на системата и може да се прилага освен в министерството и във всеки от второстепенните разпоредители с бюджет.

С разработения проект на методика са направени оценки на корупционния риск в МЗ и в още две пилотни структури от системата – Изпълнителна агенция по лекарствата и Национален център по обществено здраве и анализи, с предполагаеми нива на корупционен риск, които се потвърждават при прилагането ѝ, с което се установи, че методиката действа.

След направения преглед на наличните вътрешни политики и процедури и по отношение на превенцията и противодействието на корупцията и злоупотребите са разработени нови Вътрешни правила за дейността на Инспекторат, Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури в МЗ, Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция.

Създадени са множество канали за подаване на сигнали за корупция в Министерството на здравеопазването: телефон, факс, електронна поща, „гореща линия“, кутия „Антикорупция“, он-лайн форма за подаване на сигнали, както и традиционните – деловодството на министерството и пощенски оператор.

В края на 2015 г. е възложена проверка на трети тип структура в системата на здравеопазването, с предимно контролни функции и функции по предоставяне на услуги – Регионална здравна инспекция – София-област. Установено е ниво на корупционен риск „високо“ и са дадени препоръки за намаляване на факторите, които имат силно влияние върху индикаторите с определено ниво на корупционен риск „средно“ и „високо“.

През 2016 г. Инспекторат е планирал още 3 проверки за оценка на корупционния риск, две от които са в процес на изпълнение.

В началото на 2015 г. е извършен от Инспекторат функционален анализ на министерството, при който служителите са използвали набор от утвърдени техники в международната практика. Акцент е поставен върху релевантността на политиките, функциите и организационното структуриране, както и на ефективността с оглед подобряване на стратегическото планиране и ефикасността, с оглед оценка на използваните ресурси и постигнатите резултати.

При извършване на проверките Инспекторат е дал целенасочени препоръки за промени в нормативната уредба, оптимизиране на процедури и процеси, уеднаквяване на стандартите и механизмите за подаване и обработване на сигналите за корупция от гражданите и бизнеса.

Провеждат се обучения на служителите, с цел придобиване на знания и умения за изработване на правилна реакция, когато са изправени пред различни етични дилеми при изпълнение на служебните си задължения, както и когато стават свидетели или са получили информация за различни корупционни практики и схеми.

Други мерки с антикорупционна насоченост в МЗ:

 • В процес на актуализация е Етичният кодекс на служителите;
 • В процес на разработване са вътрешни процедури с цел ограничаване на човешкия фактор при предоставяне на административни услуги;
 • Поетапно се преминава към безхартиен документооборот;
 • Извършва се анализ на регулаторните режими с цел тяхното облекчаване;
 • Поетапно се преминава към предоставяне на услуги по електронен път;
 •  Извършва се анализ на административните услуги предоставяни от регионалните здравни инспекции с цел унифициране на процедурите за тяхното предоставяне;
 •  Извършва се анализ за съвместимост на множеството поддържани в министерството регистри;
 • Предприети са действия за преминаване към Комплексно административно обслужване и за създаването на Електронна здравна карта;
 • Приета е Наредба № 10 от 2.12.2015 г. за проучване на удовлетвореността  на пациентите от медицинските дейности, закупувани от НЗОК.

От месец март тази година функционира Единната национална платформа за търговия с лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в България. Болниците вече няма сами да договарят с доставчиците цени за малки количества лекарства, а ще изпращат нуждите си към националната платформа. Системата ще обединява всички получени заявки за всеки отделен медикамент и ще търгува общите количества. 150 лечебни заведения досега са се включили в системата. Тя значително ще намали разходите на болничните заведения за лекарства. В тази система ще имат възможност да участват всички лечебни заведения на територията на страната както и регистрираните доставчици. Лекарствата ще се търгуват по международно непатентно наименование. Доставчиците, които искат да участват, също ще трябва да се регистрират. По време на търговете те няма да могат да виждат кой е възложителят на обществената поръчка за даден медикамент, но ще могат да виждат достигнатата най-ниска цена.

В лечебните заведения са разработени и утвърдени актуални Харти на пациентите и Етични кодекси на служителите и същите са публикувани на Интернет страниците им. Разработени са и са утвърдени правила за работа със сигнали от граждани, правила за регистриране на сигналите и са въведени регистри на постъпилите сигнали; изготвени са актуални ценоразписи на предоставяните услуги и същите са обявени публично и са публикувани на интернет страницата на лечебните заведения.

В регионалните здравни инспекции с вътрешни правила е въведен ротационен принцип на инспекторите при осъществяването на държавния здравен и противоепидемичен контрол (предстои неговото нормативно утвърждаване); въведена е възможност за заплащане на услугите по банков път; извършен е анализ на регулаторните режими и са изготвени конкретни предложения за нормативни промени с цел облекчаването им; със заповед на съответния областен управител, представители на регионалните здравни инспекции са включени като членове в областните обществени съвети за превенция и противодействие на корупцията; поетапно се преминава към предоставяне на услуги по електронен път; разписани са вътрешни правила за извършване на повторни проверки. С цел подобряване на взаимодействието между отделните структури, представители на инспекциите взимат участие в създадените междуинституционални комисии. Въведена е и функционира „Единна информационна система на медицинската експертиза в България“.

В Изпълнителна агенция по лекарствата е внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност; агенцията е атестирана за внедрена система за управление съгласно изискванията на ISO 2005 в OMCL; прилагат се подходи за управление на риска; разработени са и действат процедури за информационна сигурност. Завършен е проект „Въвеждане на комплексно електронно управление на административните и информационни услуги по разрешаването за употреба на лекарствени продукти в Република България“ за надграждане на съществуващата информационна система в администрацията, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. С проекта се въвежда електронно управление на процесите за издаване на разрешения за употреба на лекарствени продукти. Проведено е обучение на служителите на агенцията на тема „Система за превенция и противодействие на корупцията в ИАЛ“, както и анкета за корупционните нагласи сред служителите.

В Изпълнителна агенция по трансплантация е реализиран Проект                         „Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ“, финансирана по Оперативна програма „Административен капацитет“. С проекта са разработени и внедрени он-лайн административни услуги с цел улесняване на работата и намаляване на човешкия фактор; реализиран е Проект „Изграждане на информационно-комуникационна среда, поддържаща база данни за трансплантациите на органи, тъкани и клетки“, финансирана по Оперативна програма „Административен капацитет“. В резултат на проекта са дигитализирани публичните и служебните регистри поддържани от ИАТ; Създадена е интернет среда осигуряваща необходимата свързаност между отделните лечебни заведения, тъканни банки и репродуктивни

центрове с цел постигане на комплексно административно обслужване; осигурена е възможност за он-лайн подаване на данни, които автоматично постъпват в регистрите; инициирани са предложения до МЗ за изменение и допълнение на нормативни актове с цел: намаляване намесата на човешкия фактор, намаляване на нормативните затруднения при вписване на обстоятелства и данни за чужденци в регистрите на лечебните заведения и тези на агенцията, премахване на затрудненията при предоставяне на медицински услуги, свързани с трансплантацията на органи, тъкани и клетки на донори и реципиенти – чужденци, премахване на предпоставките за възникване на проблеми при вписването в регистрите на ИАТ и на лечебните заведения на данни на чужденци на които са извършени трансплантационни дейности на територията на Република България; осигурена е възможност за заплащане на всички административни услуги по банков път; проведено е обучение на служители на тема „Механизми за оценка и приложение на мерки за противодействие на корупцията при предоставянето на административни услуги и при функционирането на регулаторните режими в работата на централната администрацията“.

В Национална експертна лекарска комисия в процес на изготвяне и въвеждане са единни стандарти по отношение подготовката на хора с увреждания за медицинска експертиза, като под „единен стандарт“ следва да се разбира задължителен пакет от минимум медицински изследвания, които доказват съответната диагноза, както и величината на степента на увреждане; внедрена е Единна информационна система на медицинската експертиза, разработена по проект BG051PO001-6.2.12-C001, с помощта на Европейския социален фонд, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В други второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването (НСЦРЛП, НЦОЗА, НЦН, НЦЗПБ, ЦФЛД, ЦФАР, НЦТХ) са разработени планове за действие за превенция и противодействие на корупцията; актуализирани са вътрешните правила за работа със сигнали; актуализирани са вътрешните правила и процедури за борба с корупцията; въведен е регистър на сигналите за „дребна корупция“; извършена е оценка на корупционния риск; проведени са обучения на служители насочени към превенция и противодействие на корупцията; актуализирани са публичните електронни регистри; извършен е анализ на регулаторните режими и са формулирани предложения за облекчаването им; разширен е кръгът на услугите заплащани по банков път; извършен е анализ на административното обслужване и е

създадена възможност за изтегляне на бланки и заявления от интернет страниците на съответната структура, актуализирани са вътрешните информационни системи с цел ограничаване на човешкия фактор.

Ето и част от препоръките, дадени в докладите на Инспекторат, във връзка с подобряване на неефективната работа на администрацията, по които са предприети мерки:

 • Програмите и проектите, които се инициират, разработват и реализират от МЗ да обслужват дългосрочни, устойчиви стратегически приоритети, които да не се променят с всяка смяна на политическо и високо административно ниво, т. е. „Парите да следват политиките“;
 • Всеки проект да е ресурсно осигурен, в т.ч. и да е нормативно и материално осигурен, вкл. с административен и управленски капацитет;
 • Да се разработят Вътрешни правила и стандартни оперативни процедури за програмиране, кандидатстване, управление и изпълнение и контрол на проекти и програми, които трябва да съответстват на приложимата нормативна уредба; да разписват стъпка по стъпка всеки етап от жизнения цикъл на програмата/проекта, в т.ч. между институциите и вътрешноведомствените взаимодействия; подробно да описват процеса на мониторинг и контрол, както и предприемане на спешни коригиращи мерки при възникване на проблем; да разписват специфични правила и процедури (контролен лист) за всички случаи на поемане на задължение, гарантиращи пълна законо - и целесъобразност; да се разработят нарочни вътрешни правила за процедиране на сигнали за нередности по проектите; при наличие на изисквания за специфични правила и структури за управление на проект и/или програма вътрешните правила за тяхното прилагане следва да обхващат задълженията на цялата администрация, да са съгласувани в рамките на министерството и да се утвърждават на съответното управленско ниво;
 • Да се изгради обща информационна система за всички проекти и програми по които МЗ е бенифициент или орган по управление, която да съдържа информация за договора, срок за реализация, подробен бюджет, екип и структура за управление, обществени поръчки, финансово и техническо изпълнение, индикатори за изпълнение и индикатори за резултат и устойчивост;
 • Да се направи нарочен анализ на сигналите за нередности по обществените поръчки в МЗ и изработените коригиращи мерки да бъдат въведени във вътрешните правила;
 • Да се разработят нови вътрешни правила за заплатите и възнагражденията на служителите в МЗ, които адекватно да отразяват приложимата нормативна уредба, в т.ч. заплащането при управлението и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС и те да се прилагат унифицирано за всички програми и проекти;
 • Да се актуализират целите и приоритетите на звената, работещи по програми и проекти, функционални и длъжностни характеристики; да се прецизират функциите на отговорните дирекции;
 • Служителите, определени със заповед на министъра, които изпълняват дейности по проекти в част от работното си време да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати само въз основа на оценка за изпълнението на длъжността. Авансовото заплащане на работната заплата за времето, съответстващо на работното време по проекта/програмата да се възстановява във фонд работна заплата след верифициране и възстановяване на суми от проектите/програмите, с което да се формира резерв за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за всички служители.

Препоръки за дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита е предложено:

 • Да се измени и допълни Правилника за устройството и дейността на НЦРРЗ. При формулиране на областите на дейност на националния център да се акцентира върху обстоятелството, че той е част от националната система за аварийна готовност и аварийно реагиране при радиационни аварии и тероризъм и е единственото здравно заведение в страната с компетентност за оценка на тежестта на радиационното увреждане на пострадалите и определяне на дозата на облъчване чрез биологична дозиметрия с всички произтичащи от това функции и отговорности;
 • С оглед оптимизиране на дейностите при изпълнение на националната здравна политика и констатирани припокриващи се правомощия с Изпълнителна агенция по околна среда да се направи пълен преглед на функциите и дейностите, осъществявани от националния център за конкретизиране и разграничаването им;
 • Дейностите на НЦРРЗ, свързани със здравно-радиационния контрол да се ограничат до обекти с национално значение и да се освободи ресурс за оказване на методическа помощ на РЗИ;
 • В здравното заведение следва да останат дейности, които са присъщи на научна организация, а чисто изпълнителските функции да се прехвърлят към РЗИ;
 • Центъра да се преструктурира по чл. 60 от Закона за администрацията;
 • Да се оптимизира числеността;
 • Установени са нарушения при изплащане на допълнителни възнаграждения с непостоянен характер в нарушение на трудовото и гражданското законодателство и без ясни правила и критерии;
 • Установен е голям процент на работещи пенсионери и е направена препоръка за поетапно обновяване на академичния състав.

Препоръки за дейността на Националния център по наркомании:

 • С оглед ефективно осъществяване на дейността на лабораторията на НЦН и осъществяване на научна и научно-изследователска дейност в областта на наркотиците и наркоманиите, както и поради липса на капацитет за управлението ѝ е предложено след преценка на компетентната дирекция от специализираната администрация на МЗ, тя да се прехвърли към НЦОЗА;
 • Националния център да се преструктурира със статут на администрация по чл. 60 от Закона за администрацията или да се влее в НЦОЗА, поради неефективност на дейността и липса на административен капацитет;
 • Да се разработи проект на нормативна уредба за механизмите, принципите и начина на функциониране на публичната информационна система в областта на наркотиците и наркоманиите с ясно определяне на задълженията и отговорностите на участниците в процеса на събиране, обработване, анализиране и разпространение на информация и изготвяне на годишен доклад за състоянието и проблемите, свързани с тях, като част от обединената европейска информационна система;
 • Да се търсят възможности за изграждане на съвременна публична информационна система;
 • Да се разработят стандартни оперативни процедури за осъществяване на функциите и дейностите на НЦН;
 • Да се създадат условия за увеличаване на административния капацитет.

Вследствие на честа смяна на управленското ниво в министерството са натрупани нерешени проблеми, утвърдени са недобри практики. С цялата си дейност служителите в Инспекторат се стремят да постигнат законосъобразно и ефикасно функциониране на администрацията чрез въвеждане на адекватни механизми за осъществяване на контрол; осъществяват превантивен контрол за ограничаване на грешките, нередностите, нарушенията, злоупотребите и корупционните практики, работят за подобряване на координацията между звената в министерството и между министерството и второстепенните разпоредители.

Във връзка с проверка дейността на консултативни съвети по чл. 21 от Закона за администрацията, създадени към Министерския съвет, за които МЗ изпълнява функции на секретариат или осигурява административно и технически дейността им и други съвети, създадени към министъра на здравеопазването са дадени препоръки за промени на нормативни документи и правилници, с оглед оптимизиране на дейността им.

Общо 10 доклада на Инспекторат за 2015 и 2016 г. са изпратени на прокуратурата, СДВР или ДАНС – РЗИ-Кюстендил; ЦСМП-София-област; Център „Фонд за лечение на деца“; НЦРРЗ; Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация ЕАД, гр. София; УМБАЛ „Света Анна“ АД, гр. София; МБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора; МБАЛ Благоевград АД и за нарушения от служители на Министерството на здравеопазването.

Извършени са две съвместни проверки с други компетентни дирекции по администриране на процесите, осъществявани при извършване на инвентаризация, бракуване, трансформиране и унищожаване на дълготрайни материални и нематериални активи и материални запаси и инвентаризация на канцеларски материали, консумативи, инвентар и други материали в МЗ. От проверките са установени липси в размер на около 1 млн. лева.

При извършената административна проверка на процесите, осъществявани при извършването на инвентаризация, бракуване, трансформиране и унищожаване на дълготрайни материални и нематериални активи и материални запаси в Министерството на здравеопазването са установени незаконосъобразни действия от служители в МЗ.

В хода на проверката се установи, че със Заповед № РД-02-68/08.05.2014 г. на министъра на здравеопазването, д-р Таня Андреева е определена оперативна инвентаризационна комисия, с включен външен оценител на машини и съоръжения, която да извърши инвентаризация на медицинско оборудване, находящо се в склад в кв. Казичене, като за констатираните негодни активи, да се състави предложение за брак, а за резултатите от проверката да се изготви доклад. Имуществото, обект на издадената заповед, е безвъзмездно предоставено употребявано медицинско оборудване и консумативи, отнети в полза на държавата от Агенция „Митници“, на обща стойност 753 930 лв. Предоставянето на Министерството на здравеопазването е извършено със Заповед № ЗМФ-430/08.04.2013 г. на министъра на финансите. При проверката се установи:

 1. Предоставените активи са съхранявани една година в склад, за което МЗ е заплатило наем в размер на 26 280 лв. с включен ДДС;
 2. Част от движимите вещи и консумативи са безвъзмездно предоставени със заповеди на министър Андреева на общински лечебни заведения в Мадан и Кнежа, с балансова стойност съответно 52 813 лв. и 371 342 лв., а с договор за временно ползване срещу заплащане на наемна цена - на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област“ ЕООД, с балансова стойност 6 205 лв.;
 3. В хода на проверката се установи, че само част от описаните движими вещи в заповедта с балансова стойност 39 880 са получени от общинска болница Мадан. В същото време от баланса на МЗ са отписани всички активи, което по същество е пряка индикация за незаконосъобразно поведение и за нанасяне на имуществени вреди;
 4. В министерството са получени общо 34 мотивирани заявки за предоставяне на част от употребяваното медицинско оборудване и консумативи, но не са открити документи, които да обуславят защо тези заявки не са били уважени. В този смисъл, описаните по-горе действия могат да бъдат квалифицирани като злоупотреба със служебно положение;
 5.  Въпреки че, няма безспорни данни, че имуществото с балансова стойност 328 014 лв. е негодно, ненужно и неизползваемо, с резолюция на министър Андреева то е ликвидирано без насрещни финансови постъпления в бюджета на министерството. Само стойността на извозената хартия е в размер на 73 526,50 лв. Разпореждането на министър Андреева е довело до причиняване на щети в особено големи размери. Подобно поведение е основание за носене на наказателна отговорност за разпиляване на предоставеното за управление имущество и би могло да бъде подведено под наказателна отговорност, при довеждане на фактите до знанието на компетентните органи за провеждане на наказателно преследване, като законен повод, по смисъла на чл. 208, ал. 1, т. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс.

В резултат на извършените проверки от Инспекторат и изпълнени препоръки, с които са прекратени недобри практики, проверяваните обекти отчитат оптимизиране на административните процеси, което води и до превенция на корупционните процеси, положителен финансов ефект и намаляване на разходите за осигуряване на дейността им:

 • Столична регионална здравна инспекция в резултат на усъвършенствани процеси по управление на риска и контрола, прилагане на систематичен подход за планиране, организиране, провеждане, оценяване и подобряване ефективността на процесите, свързани с дейността, с цел оптимизиране структурата по управление са оптимизирани разходите за текуща издръжка в размер на 80 000 лв.;
 • Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, в следствие на оптимизиране на процесите по административно-наказателната дейност е постигнат ръст на събраните имуществени санкции в размер на 221 000 лв.;
 • Национален център по трансфузионна хематология е оптимизирал разходите си за дейността общо в размер на 1 368 000 лв., което се дължи на оптимизация на персонала; предприети действия за подобряване на организацията, свързана с условията за разплащане между центъра и неговите контрагенти;
 • Център за спешна медицинска помощ София е оптимизирал разходите си в размер на 586 400 лв., в резултат на въведена ефективна организация по мониторинг и контрол на дейностите  и процесите в центъра и анализиране с цел прецизиране на сключените договори съдържащи условия, не защитаващи интересите на центъра;
 • УМБАЛ „Свата Анна“ АД, гр. София е оптимизирала разходите си за дейността общо в размер на 1 590 000 лв., което се дължи на разработени ефективни контролни дейности, подробно регламентиращи съответните процеси, включващи: заявяване и получаване на лекарствени продукти и медицински изделия; външни услуги по управление на опасни болнични отпадъци; заявяване и доставка на канцеларски материали; абонаменти услуги за поддръжка на медицинска апаратура; поддръжка на хардуер и софтуер; прецизирани консултантски и граждански договори;
 • Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД, град София е подобрила финансовия си резултат в размер на 80 000 лв., в резултат на привеждане на вътрешните актове в съответствие с нормативната уредба;
 • „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян“ ЕООД е намалила разходите си в размер на 28 895 лв., в резултат на въведените добри практики по управление на процесите.
 • УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД отчита намаление на разходите в общ размер на 8 380 000 лв., в резултат на изготвени нови и актуализирани вътрешно-нормативни документи в съответствие с действащата нормативна уредба, прецизиране на договорите, касаещи наемните отношения на дружеството в качеството му на наемодател, ревизирани договори за консултантски и външни услуги, оптимизиране на

човешките ресурси, въведени механизми за сключване на договори, защитаващи интересите на лечебното заведение, въведени контролни дейности с цел предотвратяване на злоупотреби и презапасяване с лекарствени продукти и медицински изделия, прекратени погрешни и нецелесъобразни практики при сключване на граждански договори.

Проверките на лечебните заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала са извършени по мое разпореждане, с цел идентифициране на индикатори за разпознаване на корупцията, намаляването ѝ и изграждане на ефективна система за превенция и противодействие на корупцията.

През 2015 г. седем инспектори от Инспекторат посетиха обучения на теми „Инструменти за противодействие на измамите и корупцията“ и „Механизъм за оценка и приложение на мерки за противодействие на корупцията при предоставяне на административни услуги и при функционирането на регулаторните режими в работата на централната администрация.“

С цел повишаване на ефективността от прилагане на Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси и превенция на конфликта на интереси, Инспекторат организира съвместно с Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси обучение на служителите в Министерството на здравеопазването на тема „Актуални въпроси по прилагането на Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси“. В семинара взеха участие служители от различни структури в министерството в това число и 8 инспектори от Инспекторат.

Във връзка с получена в Министерството на здравеопазването покана от Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз, служител от Инспекторат взе участие в третия семинар, в рамките на Програмата за споделяне на добри антикорупционни практики и 8-ма Панелна среща на Източното партньорство. И двете събития с тема „Борба с корупцията в здравеопазването“.

Изградена е добра практика за взаимодействието на Инспектората на МЗ с Главния инспекторат към МС и взаимодействие със специализирани контролни органи – АДФИ, Сметна палата, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, НАП, НЗОК, КПУКИ И КЗЛД, които подпомагат инспектората при изпълнение на техните функции, с цел повишаване на ефективността от работата им за контрол върху администрацията.

За всички прояви на корупция, установени корупционни практики или други нарушения са уведомени компетентните държавни органи.

Сподели в: