Върни се горе

ОТНОСНО: материалната база на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД, филиал „Момин проход” 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОБРЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЙЧЕВ,

Във връзка с постъпил по реда на чл. 91 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание депутатски въпрос с рег. № 02-01-23/15.02.2016 г. относно предприемането на мерки и действия по отношение на материалната база на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД, филиал „Момин проход”, чийто принципал е Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам следното:

 

 „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД,      гр. София /„СБР-НК” ЕАД/, ЕИК 130344823, е лечебно заведение – търговско дружество по смисъла на Търговския закон и § 1, т. 2 Допълнителните разпоредби на Закона за лечебните заведения и като такова се управлява и представлява от ръководните си органи. Управлението на дружеството, в. т.ч. и по отношение на материалната база на филиал Момин проход на „СБР-НК” ЕАД, е въпрос на мениджърски подход и умения на избраните ръководни органи, които са длъжни с грижата на добър търговец да управляват повереното им дружество и във всички свои действия да се ръководят в най-голяма степен от защитата на неговите интереси.

Визията на съвета на директорите на дружеството за бъдещото управление на имотите, собственост на «СБР-НК» ЕАД, в т.ч. и материалната база на филиал Момин проход, включва единствено възмездни форми на разпореждане /в широкия смисъл на понятието/, като дългосрочно отдаване под наем, продажба или търсене на инвеститори за съвместна дейност. Получените по този начин средства ще се използват за подобряване на условията и качеството на основните – балнеолечебни и рехабилитационни дейности на дружеството, в частност и на филиал Момин проход, тъй като същите се нуждаят от съществени инвестиции, чието финансиране само със собствени средства на дружеството е практически неосъществимо.

Сподели в: